Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Borsa d'Habitatge de Lloguer

Informació pels llogaters^

Els avantatges que obtindreu llogant un habitatge a través de la nostra borsa són:

 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra demanda – tipologia, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca.

Per optar als pisos disponibles en una Borsa Jove d'Habitatge és necessari:

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Tenir un salari que superi 1'5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples) (per exemple una unitat de convivència d'un sol membre de Vilafranca són 13.104€ anuals).. En cas de més d'un/a llogater/a, l'haurà de tenir almenys una de les persones sol•licitants.
 • En cas que sigui un/a estudiant sense ingressos o que siguin inferiors a 1,5 vegades l'IPREM, es pot optar a la Borsa si es disposa d'una fiança solidària (un aval per cada sol·licitant que no reuneixi les condicions salarials).
 • El 30% de la suma dels ingressos determina el prèu màxim de lloguer al qual es pot accedir.
 • Si alguna de les condicions exigides t'és difícil de complir però hi estàs realment interessat/ada, vés igualment a una Borsa Jove d'Habitatge. T'ofereixen orientació.

Els llogaters han de complir els requisits següents per optar a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social:

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Tenir uns ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 5,5 vegades l'IPREM ( indicador públic de renda d'efectes múltiples, que serveix de referència per al càlcul dels ajuts). (per exemple una unitat de convivència d'un sol membre de Vilafranca són 48.048€ anuals).
  • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents a les de treball (pensions, subsidis…).
  • Que cap dels membre de la unitat de convivència, no siguin titulars de ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre algun habitatge a l'Estat espanyol, sens perjudici del que disposa l'article 15 b) del Decret 244/2005.
  • Els aspirants a un habitatge de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o de les borses d'habitatge jove, hauran d'estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit.
 •  El 40% dels ingressos de la unitat de convivència determinarà la renda de lloguer màxima a la que es pot optar.
 • Si alguna de les condicions exigides t'és difícil de complir però hi estàs realment interessat/ada, vés igualment a una Borsa Jove d'Habitatge. T'ofereixen orientació.
 • Els llogaters han d'acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa a l'ús i gaudi de l'habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l'arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.

Informació pels propietaris^

Si ets propietari d'un habitatge i estàs interessat en llogar-lo amb garanties pots venir a la nostra Borsa i t'oferirem les millors condicions per a la teva seguretat.

Avantatges

 •  Informació i assessorament jurídic gratuït.
 •  Tràmits i execució del contracte gratuïts.
 •  Avalloguer ( 6 mesos )
 •  Defensa Jurídica gratuïta
 •  Assegurança multirisc gratuïta
 •  Informació i tramitació dels ajuts per a reformes
 •  Seguiment del contracte.

Documentació necessària

 • Escriptura de la propietat
 • NIF dels titulars
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Acreditar els subministres donats d'alta amb factures, en aluns casos caldrà aportar també butlletins de les instal·lacions i inspeccions o revisions
 • Últim rebut de l'impost sobre Bens Immobles (IBI)
 • Últim rebut de la Brossa
 • Còpia d'un joc de claus