Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Cèdules d'Habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.
Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.

Les dades que consten a la cèdula són:

 •    L'adreça de l'habitatge
 •    La superfície útil
 •    Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
 •    El seu llindar màxim d'ocupació

A la cèdula no figura el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d'ocupants.

A qui va dirigit^

Al propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat. 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 

Taxes
Preu de la taxa de Cèdules d'habitabilitat de primera ocupació (habitatges nous):

 •   1 habitatge = 33,55€
 •   de 2 a 5 habtatges = 22,80€
 •   6 o més habitatges = 13,70€

Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació (habitatges usats) = 6,75€

Cèdula d'habitabilitat de nova ocupació^

 •    Sol·licitud (model oficial) facilitat per l'Oficina Local d'Habitatge.
 •    Original del Certificat final d'obra i d'habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
 •    Llicència municipal d'obres o document equivalent.
 •    Original del Certificat de Compliment del Control de Qualitat.
 •    Llicència municipal de 1a ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

Cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat^

 • Original del Certificat d'habitabilitat emès per personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu (arquitecte o arquitecte tècnic). Aquest certificat incorpora, en el mateix full, la part destinada a la sol·licitud.

En el moment de la revisió administrativa de l'expedient por sol·licitar-se, en cas de dubte, la fotocòpia de l'escriptura, assentaments registrals o un certificat municipal, que acrediti la legalitat i antiguitat de l'habitatge sol·licitat.

Duplicat de cèdula^

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment mentre la cèdula d'habitabilitat estigui vigent.

La documentació que cal aportar, segons el cas, és:

Propietari de l'habitatge:

 • escriptura de compravenda
 • DNI

Llogater

 • contracte d'arrendaments vigent
 • tres últims rebuts pagats
 • DNI

Representant del propietari:

 • escriptures de compravenda
 • DNI del representant i del propietari
 • autorització del propietari