Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PMV

El PMV (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilafranca del Penedès) és el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipi.

Finalitat

  • Definir les estratègies de futur en matèria de mobilitat, fomentant models de desplaçament més sostenibles.
  • Augmentar la integració social i l’accessibilitat universal.
  • Millorar les condicions de salut dels ciutadans.
  • Guanyar seguretat en els desplaçaments.
  • Conscienciar la ciutadania sobre els valors de la mobilitat sostenible.

Objectius europeus

  • Agenda 2030. Reduir les emissions de CO2 en un 40% respecte les de l’any 1990 (el desembre 2020 tots els països de la UE han pactat assolir una reducció del 55%).
  • Limitar la població exposada a més de 55db de forma continua (Directiva 2015/996 UE).

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és obligatori per les capitals comarcals: Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova Text refós de la Llei municipal i de règim local Llei catalana 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Accessibilitat