Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Diagnosi del Pla

Vilafranca disposa d’unes condicions (orografia, clima i densitat urbana) òptimes per a potenciar la transformació cap a modes més aptes pels desplaçaments de curt recorregut.

El caràcter compacte que presenta el nucli urbà afavoreix els itineraris a peu, ja que la majoria de desplaçaments entre barris no superen la barrera dels 10 minuts.

Cal millorar les xarxes de modes sostenibles per tal de fer-les més connectades, segures i atractives als usuaris quotidians.

El transport públic ha de ser més eficient i confortable per tal de guanyar usuaris que a dia d’avui van amb vehicle privat.

Cal una transformació de la xarxa viària per tal de promoure modes menys contaminants i més saludables.

Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents i dels visitants.

Cal millorar el control i gestió de les reserves de càrrega i descàrrega per tal de fer més eficient la distribució urbana de mercaderies.

Accessibilitat