Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Objectius del Pla

1. Incrementar la qualitat de l’espai públic per als desplaçaments a peu^

Més superfície per al desplaçament a peu:

 • Incrementar l'amplada de la vorera de la xarxa principal de vianants.
 • Completar la pacificació del centre històric i de l'anella que envolta la muralla
 • Millorar els eixos connectors del centre històric amb els barris
 • Coordinar la xarxa de mobilitat a peu amb el Pla de Gestió de l'Arbrat

Més accessible

 • Dotar de passos de vianants accessibles a la xarxa principal de vianants

Un exemple important i prioritari seria completar la pacificació del centre històric i de l'anella que envolta la muralla, i millorar els vials de connexió centre-barris.

2. Afavorir l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual^

Afavorir la mobilitat en bicicleta

 • Implantar una xarxa ciclable urbana.
 • Millorar la connectivitat intermunicipal.
 • Instal·lar senyalització específica.

Millorar l'aparcament

 • Posar aparcaments segurs prop dels equipaments municipals i dels serveis públics.

3. Promoure l’ús del transport públic^

Millorar l'accessibilitat de l'usuari

 • Millorar l’accessibilitat i el confort de la flota de busos urbans i interurbans i de les parades.

Millorar la xarxa de transport públic (cobertura, connectivitat i velocitat)

 • Sol·licitar als òrgans competents el perllongament de les línies de rodalies R8 (UAB) i RT2 (TGN).
 • Enfortir les línies de bus que connecten Vilafranca amb Barcelona, Tarragona, Vilanova i els municipis comarcals.

4. Fomentar l’ús racional del cotxe^

Adaptar el funcionament de la xarxa de vehicle privat al nou model de mobilitat del municipi

 • Establir una nova jerarquia viària i establir nous límits de velocitat
 • Disposar d’un pla específic de millora de l’accés i desplaçament a polígons industrials

5. Aplicar mesures de millora de la seguretat viària^

Reduir l'accidentalitat dins el nucli urbà

 • Estudiar mesures pacificadores pels carrers més transitats
 • Adequar les mesures del Pla Local de Seguretat Viària a la nova estructura de jerarquia viària

Fomentar la convivència entre els diversos mitjans

 • Acondicionar i ordenar els entorns urbans dels equipaments municipals i serveis públics

Dissenyar un sistema d’aparcaments dissuasoris que combini gratuïtat i pagament

6. Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb les necessitats dels residents i dels no residents^

Millorar l’oferta d’aparcaments

 • Dissenyar un sistema d'aparcaments dissuasoris que combini gratuïtat i pagament.
 • Fomentar mesures que incentivin l'ús dels aparcaments públics.

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada^

Millorar la gestió de la càrrega i descàrrega de mercaderies

 • Implantar sistemes tecnològics que permetin el control de les durades d’estacionament en les reserves d’estacionament per a càrrega/descàrrega de mercaderies.
 • Facilitar la creació de punts d’entrega de proximitat o de sistemes d’autorecollida.
 • Millorar l’eficiència de la distribució urbana de mercaderies afavorint una mobilitat més neta Realitzar un mapa amb els itineraris i punts d’estacionament recomanats.

8. Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica generats per la mobilitat^

Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle als nivells que estableix la normativa vigent

 • Pla d’impuls de vehicles nets

Realitzar campanyes i projectes de sensibilització i millora de la mobilitat

 • Incentivar el vehicle compartit (car-pooling)

9. Sensibilitzar la ciutadania sobre els avantatges d’una mobilitat sostenible^

Realitzar campanyes i accions de sensibilització i de millora de la mobilitat

 • Revisar i adequar les Ordenances Municipals Fomentar la setmana de la mobilitat sostenible
 • Realitzar campanyes per a fomentar els desplaçaments a peu
 • Promoure l’ús de la bicicleta pels desplaçaments a polígons industrials
 • Fer difusió i pedagogia del Pla
Accessibilitat