Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament cedeix un solar a INCASÒL per fer 36 habitatges socials

22 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Vilafranca, per acord del ple municipal celebrat aquest dimarts, ha aprovat la cessió d’un solar situat al carrer Glòria Lasso a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) perquè hi construeixi un edifici per a 36 habitatges de protecció oficial de lloguer.

La parcel·la que s’ha cedit a INCASÒL prové del 10% d’aprofitament urbanístic que correspon a l’Ajuntament del Polígon d’Actuació Urbanística 5a, a l’àmbit de l’antiga Cinzano, i consta de 772,85 m2 de superfície.

La cessió del solar deriva del conveni signat al 2019 entre l’Ajuntament de Vilafranca , l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i INCASÒL per a desenvolupar habitatge de protecció oficial HPO a Vilafranca.  INCASÒL va fer un estudi de la demanda a Catalunya, i Vilafranca va ser una de les ciutats escollides per invertir en habitatge de protecció pública.

Segons aquest conveni els habitatges que es construeixin al carrer Glòria Lasso seran adjudicats com a habitatges de lloguer. L’administració, conservació i manteniment dels habitatges titularitat de l'Institut Català del Sòl serà dut a terme per la Generalitat a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En la definició dels criteris d’adjudicació hi participarà l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès així com la l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Les clàusules del conveni estipulen que l’edifici d’habitatges s’haurà de construir en el termini màxim de 5 anys des de la cessió i mantenir aquest ús i finalitat durant 30 anys. En qualsevol cas l’ús d’habitatge protegit en règim de lloguer s’ha de mantenir mentre el planejament urbanístic de Vilafranca prevegi l’ús d’habitatge protegit per al solar.

La regidora d’Habitatge, Lourdes Sànchez, ha destacat que la construcció d’aquests 36 habitatges és un dels “plats forts” del Pla local d’habitatge aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, i que ja s’està començant a desenvolupar. “Amb la cessió a l’INCASÒL, des de l’Ajuntament fem el darrer pas per tenir un bon percentatge d’habitatge social de lloguer al municipi”, afirma. Segons la regidora, augmentar la dotació d’habitatge social “és un servei d’interès general. La millor manera de donar resposta a la necessitats del dret a l’habitatge és posar més habitatge en el mercat, ja que també és la millor formula per regular els preus del mercat de lloguer”.

Pel que fa a aquest edifici de 36 habitatges que es farà a Vilafranca, l’INCASÒL ja té el projecte redactat i està en tràmit la llicència d’obres per a construir-lo.

    

Accessibilitat