Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Modificació puntual del POUM del carrer del Comerç

El Pla d’Ordenació Urbanística de Vilafranca del Penedès (POUM) –que va ser aprovat definitivament l’11 de juny de 2003 i publicat al DOGC el 26 de gener de 2004- va delimitar en sòl urbà un sector subjecte a Pla de Millora Urbana corresponent a l’àmbit del carrer Comerç.

Actualment, aquesta zona encara no disposa d’un planejament urbanístic definit, la qual cosa fa impossible, legalment, la concessió de llicències d’obra nova, gran rehabilitació i canvi d’ús, limitant-se els desenvolupaments únicament als que admet la llei d’urbanisme com a obres i usos provisionals del sòl.

Per tal de resoldre aquest problema, el Ple municipal, en sessió del dia 19 febrer de 2019, ha aprovat provisionalment una modificació puntual del POUM que afecta concretament l’àmbit del carrer Comerç i que ha de definir l’instrument urbanístic de planejament que ha de desenvolupar aquest àmbit.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’Urbanisme i Serveis Tècnics de l’Ajuntament (Plaça de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores) a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del següents enllaços:

COMERÇ APROVACIÓ PROVISIONAL_volum I_MEMORIA
COMERÇ APROVACIÓ PROVISIONAL_volum II_ PLANOLS
COMERÇ APROVACIÓ PROVISIONAL_volum III_ ANNEXES

 

Accessibilitat