Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Pla d’Intervenció Integral al Centre i al carrer Comerç

Què és el PIICC?

Es tracta d’un pla transversal que conté accions diverses encaminades a assolir un model de ciutat adaptat a les noves necessitats i reptes del segle XXI regits per l’Agenda 2030.

El desenvolupament del PIICC es realitzarà en fases consecutives on es duran a terme diferents actuacions per assolir els objectius que persegueix i que tindran a veure en àmbits diversos.

Els conceptes clau que defineixen el PIICC són: 

 • Accions cap a la sostenibilitat: social, ambiental i econòmica.
 • Millora de l'espai urbà perquè esdevingui modern, adaptat, naturalitzat, sostenible i amb perspectiva de gènere.
 • Accions per a una mobilitat i connectivitat més tova i sostenible.
 • Millora i mobilització d’immobles públics i privats per actualitzar-los i rehabilitar-los, fer-los més accessibles i energèticament més eficients.
 • Protecció i valorització del patrimoni arquitectònic cultural.
 • Accions urbanístiques encaminades a la recuperació de plantes baixes buides, al foment del desenvolupament urbanístic de sectors de la ciutat ja construïda que aportin nova vialitat, nous equipaments o més habitatge assequible...
 • Promoció de l’accés i permanència en un habitatge digne.
 • Promoció d’energies netes i sostenibles.
 • Accions per a la biodiversitat i connectivitat ecològica.
 • Infraestructures Smart instal·lacions TIC.
 • Mesures fiscals per al foment de l’activitat econòmica, la rehabilitació, la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels immobles.
 • Accions per a l’ocupació del joves.

Quins objectius persegueix?

Una Vilafranca...


Per a més informació entra a la pàgina web del PIICC

Accessibilitat