Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tècnic/a en gestió i difusió de dades

Funcions:

 • Recopilació i estructuració de dades sobre les iniciatives, accions, plans i projectes municipals, del global dels departaments i serveis municipals i, en especial, les emmarcades dins del Pla d’Intervenció Integral Centre / Carrer Comerç - PIICC.
 • Gestió i distribució de dades municipals al servei dels tècnics i projectes que sorgeixin en el marc del PIICC.
 • Suport i seguiment d’iniciatives, accions, plans i projectes municipals, respecte a les seves fases i terminis.
 • Propostes per a la comunicació interna i externa de les iniciatives, accions, plans i projectes municipals.
 • I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Formació requerida: 

 • Grau en geografia, ciències ambientals, sociologia, enginyeria o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de treball.
 • Es valorarà la possessió de màsters o postgraus aplicats als Sistemes d’Informació Geogràfica.

Competències tècniques:

 • Gestió i seguiment de projectes
 • Coneixement del territori on s’actua
 • Tècniques de recollida de dades i estructuració de la informació
 • Tècniques de comunicació i màrqueting

Competències bàsiques:

 • Anglès nivell mig alt
 • Competències informàtiques de representació gràfica ( tipus CAD o similar ) i paquet Office avançat.
 • Competències informàtiques aplicades als Sistemes d’Informació Geogràfica, base de dades geogràfiques i programari SIG especialitzat, tipus QGIS.
   

 

Accessibilitat