Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Projecte d’urbanització de l’eix de la via: Av. Barcelona - c/Papiol

L’àmbit d’actuació es situa sobre la llosa de cobriment del ferrocarril a l’alçada dels carrers Papiol i Pont del Carril, fins el final de la llosa del ferrocarril i l’avinguda de Barcelona, entre el carrers del Comerç i del Cid, en un ample de 52m i un recorregut d’uns 300m, amb una superfície d’afectació de 19.500 m2.

Aquest projecte desenvolupa l’Avantprojecte d’Urbanització. Projecte urbanització de l’espai Públic situat a l’eix de la via ferroviària. Redactat per Batlle i Roig Arquitectes a juny de 2016, es planteja de manera coherent en relació a les intervencions començades a les fases anteriors al llarg del passeig de Rafael Soler i al carrer de Santa Digna, per tal de donar un sentit unitari a tot el projecte d’urbanització de la cobertura de la via del ferrocarril al seu pas per Vilafranca del Penedès.

Concretament, en la proposta, es poden distingir quatre actuacions que defineixen el projecte:

  • La remodelació de l’eix de l’av de Barcelona entre el carrer del Comerç i el carrer del Cid donant continuïtat a l’avinguda que, en aquesta zona, ara es troba en un estat de provisionalitat pels dos costats.
     
  • La reurbanització del c/Papiol. S’amplia la vorera del costat de l’edificació i es demoleix la tanca actual, quedant obert cap a la superfície de la llosa i reproduint la mateixa secció del passeig de Rafael Soler, amb un passeig arbrat i un carril de bicicletes.
     
  • La prolongació del c/Mossèn Trens, per sobre la llosa fins connectar amb el carrer del Papiol.
     
  • El tractament verd de la superfície de la llosa, prat, previst per acollir distints usos i on s’ubica un joc tipus bosc de dimensió considerable. Al costat del carrer del Papiol i longitudinalment s’estructura un espai enjardinat acompanyat d’un passeig de sauló.

El pressupost d’execució per contracte és de Dos milions tres-cents trenta-tres mil cent setanta-tres euros amb vuitanta-set cèntims (2.333.173,87 €).

El termini estimat per a realització dels treballs d’urbanització és de 8 mesos.


 

 

 

Accessibilitat