Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Borsa d'Habitatge de Lloguer

Informació per als Llogaters^

Els avantatges que obtindreu llogant un habitatge a través de la nostra borsa són:

 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra demanda – tipologia, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca.
 • Seguiment del contracte. La Borsa s’encarrega d’obrir i gestionar els sinistres i de comunicar a la propietat qualsevol incidència que s’esdevingui durant la duració del vostre contracte.

Per accedir a un pis de la nostra borsa, heu de complir els següents requisits:

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents a les de treball (pensions, subsidis…). El 35% dels ingressos de la unitat de convivència determinarà la renda de lloguer màxima a la que podeu optar.
 • Que cap dels membres de la unitat de convivència, sigueu titulars de ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre algun habitatge a l'Estat espanyol, sens perjudici del que disposa l'article 15 b) del Decret 244/2005.
 • Heu d'estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit  i a la pròpia Borsa de Vilafranca.
 • Per inscriure-us a la Borsa heu d’omplir el següent formulari (vegeu el fitxer relacionat, a sota) i presentar-lo a l’Oficina Local d’Habitatge, adjuntant la següent documentació:
  • Documents d’identitat vigent de tots els membres de la unitat familiar
  • Declaració de renda (l’última presentada d’acord amb el període de vigència de la campanya)
  • Vida Laboral actual
  • Tres últimes nòmines
  • Pensionista: pensió de l’any en curs
  • Autònom: última declaració trimestral de l’IRPF
  • Resolució d’inscripció al Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial.
  • Altres: certificat de discapacitat, títol família nombrosa o monoparental, etc.
 • Els llogaters heu d'acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa a l'ús i gaudi de l'habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l'arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.

Informació per als Propietaris^

La Borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries d’un habitatge a Vilafranca i els possibles llogaters. Redacta, gestiona i fa el  seguiment de tots els contractes vigents i vetlla pel compliment de les obligacions contractuals.


Avantatges

 •  Redacció del contracte i mediació en la contractació, gratuïts.
 • Assegurança multirisc (incendi, trencadissa de vidres i fuites d’aigua no provocades, danys a tercers...) gratuïta durant tota la  durada del contracte.
 • Avalloguer gratuït . Un sistema de cobertura que garanteix al propietari la percepció d’una quantitat equivalent a un màxim de 6 mesos de rendes de lloguer impagades, un cop s’ha dictat sentència judicial.
 • Assessorament jurídic i tècnic per part de la Generalitat.
 • Seguiment de les obligacions contractuals, principalment en cas d’impagaments.
 • Redacció de l’acord de resolució del contracte i devolució de la fiança.

Què cal aportar?

 • Escriptura de la propietat i nota simple registral.
 • Documents d’identitat dels titulars de l’habitatge.
 • Cèdula d'habitabilitat i Certificat d’Eficiència Energètica vigents.
 • Acreditació que els subministraments estan donats d'alta amb factures i, si cal, butlletins de les instal•lacions (si l’habitatge té més de 20 anys) i inspeccions o revisions de la caldera.
 • Darrers rebuts pagats de l'Impost sobre Béns Immobles i de la Taxa d’Escombraries.
 • Un joc de claus per poder-lo ensenyar.