Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Cèdules d'Habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i acredita que un habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa fixats per reglament.


A la cèdula no figura el nom de la persona propietària, ja que la seva validesa permet diferents canvis d’ocupants. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.
Les dades que consten a la cèdula són:

 • L'adreça de l'habitatge
 • La superfície útil
 • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
 • El seu llindar màxim d'ocupació
   

A qui va dirigit^

Al propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat. 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Preguntes freqüents de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Cèdula d'habitabilitat de nova ocupació^

La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació per habitatges de nova construcció té una vigència de 25 anys. En el cas d’habitatges de gran rehabilitació o rehabilitació la vigència és de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol•licitar una de nova.


Documentació necessària:

 • Sol·licitud (model oficial) facilitat per l'Oficina Local d'Habitatge.
 • Original del Certificat final d'obra i d'habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional    respectiu.
 • Llicència municipal d'obres o document equivalent.
 • Original del Certificat de Compliment del Control de Qualitat.
 • Llicència municipal de 1a ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

Per a l’any 2019 la quantia de la taxa és de:

 •     1 habitatge: 42,60€ / habitatge
 •     2-5 habitatges: 26,25€ / habitatge
 •     6 o més: 19,65€ / habitatge

La taxa s’ha d’abonar en el termini de 7 dies naturals des de l’emissió de la carta de pagament
Tràmit de l’Agència d’Habitatge de Catalunya

Cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat^

Per a cèdules de segona ocupació, la documentació que cal aportar difereix si es tracta d’habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984; construïts entre l’11 d’agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012 o habitatges que ja han tingut una cèdula d’habitabilitat prèvia o una qualificació d’habitatge protegit.
En aquests casos la vigència és de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol•licitar una de nova.


Documentació necessària:

 •  Sol•licitud (model oficial) facilitada per l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Original del Certificat final d’obra i d’habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col•legi professional     respectiu.
 •  Per a les sol•licituds de cèdules d’habitabilitat d’habitatges anteriors a l’any 1984, és obligatori adjuntar-hi el document de declaració responsable com a document acreditatiu de l’antiguitat.
 •  En el moment de la revisió administrativa de l’expedient, es pot sol•licitar, en cas de dubte, la fotocòpia de l’escriptura, assentaments registrals o un certificat municipal, que acrediti la legalitat i l’antiguitat de l’habitatge sol•licitat.

Per a l’any 2019 la quantia de les taxes és de:

 •  Sol•licitud presencial: 19,65€ / habitatge.
 •  S’estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol•licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,75€ / habitatge
 • En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

La taxa s’ha d’abonar en el termini de 7 dies naturals des de l’emissió de la carta de pagament.
Tràmit de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Duplicat de cèdula^

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment mentre la cèdula d'habitabilitat estigui vigent.

La documentació que cal aportar conjuntament amb el model de sol•licitud oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aquest tràmit, segons el cas, és:

Propietari de l'habitatge:

 • escriptura de compravenda
 • DNI

Llogater

 • contracte d'arrendaments vigent
 • tres últims rebuts pagats
 • DNI

Representant del propietari:

 • escriptures de compravenda
 • DNI del representant i del propietari
 • autorització del propietari

No s’estableixen taxes per aquest tràmit.
Tràmit de l’Agència d’Habitatge de Catalunya