Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Planejament derivat

Polígons d’actuació urbanística^

NOTA: Els polígons amb el senyal (*) no disposen de desenvolupament urbanístic posterior

Sectors de nova delimitació (Sòl Urbanitzable Delimitat)^

NOTA: Els sectors amb el senyal (*) no disposen de desenvolupament urbanístic posterior

 

Accessibilitat