Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

POUM

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal va ser aprovat definitivament l'11 de juny de 2003, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 26 de gener de 2004 el text refós aprovat pel Ple Municipal amb sessió celebrada amb data 23 de setembre de 2003, amb la incorporació de modificacions puntuals corresponents a errades gràfiques i disfuncions, que han estat aprovades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat el dia 29 de març de 2007, i les corresponents a la Modificació puntual del POUM referida als articles concrets que es troben afectats per l'entrada en vigor del nou DL 1/2009 de 22 de desembre d'ordenació dels equipaments comercials, aprovada el dia 12 de maig de 2011 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, amb la incorporació de la Modificació Puntual del POUM Errades i Disfuncions II (aprovada definitivament per la CTUB el dia 31 d'octubre de 2012).

>>Per accedir a la documentació del Registre del planejament urbanístic de Catalunya clicar aquí (Advertiment: el text que hi figura no contempla les modificacions posteriors)

Plànols d'ordenació POUM 2003^

Podeu consultar els plànols d'ordenació del POUM 2003 (sense les modificiacions posteriors) en aquest enllaç.

Modificacions POUM^

Accessibilitat