Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Disposicions finals

PRIMERA
Les remissions del Pla d’ordenació a les diferents normes urbanístiques i d’ordenació del territori, tant de rang legal com reglamentari, s’entenen efectuades a la normativa vigent en cada moment.

SEGONA
L’aprovació d’aquest Pla d’ordenació comporta la derogació del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 31 de març de 1982, i aprovat novament el 2 de febrer 1987. El nou Pla d’ordenació entrarà en vigor i serà executiu l’endemà de la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva.