Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Disposicions transitòries

PRIMERA. Usos disconformes 

Es consideren usos disconformes les activitats diferents a les admeses en la zona on s'emplacen. L’ús preexistent i legalitzat abans de l’entrada en vigor del Pla d’ordenació pot mantenir-se mentre no esdevingui incompatible amb el nou planejament, havent-se d’adaptar als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixen la llei i les normes per a cada zona d’aquest Pla. S’admetrà el canvi d’ús, d’acord amb les determinacions del nou Pla. 


SEGONA. Edificis fora d'ordenació i disconformes 

1. Resten qualificats en situació urbanística de fora d'ordenació els edificis, les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l’aprovació d’aquest Pla, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament, i també les construccions, instal·lacions i usos disconformes amb el planejament respecte dels quals no sigui possible aplicar les mesures de restauració previstes per la L.U. 

2. Als edificis i a les instal·lacions en situació de fora     d'ordenació tal com es defineixen a l'apartat anterior, els és d'aplicació allò disposat en l’article 102 de la L.U., i en conseqüència no poden ésser objecte d'obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor d'expropiació, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat, la seguretat de les persones, l’ornament i la conservació de l'immoble. Tanmateix, en casos excepcionals poden autoritzar-se obres parcials i circumstancials de consolidació quan no estigués prevista l'expropiació, cessió o enderroc de la finca en el termini de quinze anys. 

3. Els edificis i les instal·lacions anteriors a la data d’entrada en vigor d'aquest Pla que resultin disconformes amb els paràmetres imperatius o amb les condicions bàsiques d'edificació o d’ús que el nou Pla determina, i que no estiguin incloses en els supòsits de l'apartat 1, estan en situació de volum o ús disconforme, i poden ser objecte d'obres de consolidació, reparació, modernització, millora de les seves condicions estètiques i higièniques, modificació d'ús, rehabilitació i, en el seu cas, augment de volum. S’apliquen les regles previstes en els articles 62 i 63 d’aquestes Normes. 


TERCERA. Parcel·les fora d'ordenació 

En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o dimensions inferiors a les que estableix el Pla d’ordenació per a la zona on s'emplacen , es consideren edificables sempre que constin inscrites en el Registre de la Propietat abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla i compleixin les condicions de parcel·lació del planejament anterior. 


QUARTA. Enderrocs 

En el cas d'enderrocs de les edificacions fora d'ordenació, les parcel·les resultants s’han de sotmetre en tots els aspectes a aquestes Normes.
Tanmateix, en el cas d'una parcel·la inscrita en el Registre de la Propietat o en el cadastre abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla que hagi quedat o quedi després buida, essent edificades les dues parcel·les veïnes a ambdós costats segons l'alineació del vial, i consolidades amb un mínim del 50% del sostre construït, queda dispensada d'acomplir amb els requisits de parcel·la i de façana mínima previstos en aquest Pla, però ha d'ajustar-se a la resta de condicions de la zona corresponent. 


CINQUENA. Llicències 

1. Les llicències urbanístiques concedides abans de l'aprovació inicial d'aquest Pla d’ordenació tenen la vigència establerta en l'acord de concessió i confereixen dret al seu titular a realitzar tot allò que es concreti en la llicència.
Poden ser prorrogades quant a la seva vigència per la meitat del termini original, si en el moment en què es sol·liciti la pròrroga els edificis han cobert aigües. 

2. Les llicències concedides després de l'aprovació inicial d'aquest Pla d’ordenació, que no es refereixin a terrenys destinats a sistemes urbanístics generals o locals, han de tenir efectivitat d'acord amb les normes urbanístiques vigents, però respectant les determinacions del nou planejament, d'acord amb l'article 120 del R.P.U. 

3. Les llicències sol·licitades abans de la publicació de l'acord de suspensió de llicències inherent al d’aprovació inicial d’aquest Pla d’ordenació resten subjectes a allò que es disposa en l'article 121 del R.P.U. 


SISENA. Polígons o sectors 

Mentre no es desenvolupin els àmbits d’actuació i els sectors previstos en aquest Pla d’ordenació, poden mantenir-se les iniciatives d'usos i les activitats existents en l’àmbit corresponent que comptin amb la corresponent aprovació o llicència, però no poden modificar-se ni ampliar-se. D’acord amb la L.U. (articles 53 i 54), en aquests àmbits poden autoritzar-se usos o obres provisionals no prohibits.