Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 1: disposicions generals

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL PLA D’ORDENACIÓ

Art. 1.- Definició, àmbit territorial i naturalesa jurídica
Art. 2.- Marc normatiu
Art. 3.- Contingut
Art. 4.- Vinculació normativa derivada de l'estructuració del Pla d’ordenaci
Art. 5.- Vigència i revisió
Art. 6.- Modificació
Art. 7.- Regulació de l’Agenda
Art. 8.- Interpretació
Art. 9.- Obligatorietat
Art. 10.- Actualització 

CAPÍTOL II. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ

Art. 11.- Desenvolupament del Pla d’ordenació
Art. 12.- Desenvolupament del Pla en sòl urbà
Art. 13.- Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable
Art. 14.- Desenvolupament del Pla en sòl no urbanitzable
Art. 15.- Desenvolupament del Pla d’ordenació quant als sistemes urbanístics generals
Art. 16.- lans parcials urbanístics
Art. 17.- Plans especials urbanístics i plans de millora urbana
Art. 18.- Catàleg de béns a protegir
Art. 19.- Adequació del planejament de desenvolupament al Pla d’ordenació
Art. 20.- Supressió de barreres arquitectòniques
Art. 21.- Precisió de límits 

CAPÍTOL III. GESTIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ

Art. 22.- Execució del Pla
Art. 23.- Polígons d’actuació urbanística
Art. 24.- Modificació dels polígons d’actuació urbanística
Art. 25.- Precisió de límits dels polígons delimitats pel planejament
Art. 26.- Noves delimitacions de polígons d’actuació urbanística
Art. 27.- Pla d'etapes
Art. 28.- Elecció dels sistemes d'actuació
Art. 29.- Projecte de reparcel·lació
Art. 30.- Projecte d'urbanització complementari
Art. 31.- Convenis urbanístics
Art. 32.- Estudis d'impacte ambiental
Art. 33.- Execució del planejament en sòl urbà
Art. 34.- Execució del planejament en sòl urbanitzable
Art. 35.- Execució i gestió de sistemes urbanístics
Art. 36.- Concessions per a equipaments
Art. 37.- Subsòl
Art. 38.- Reserves per habitatges de protecció pública 

CAPÍTOL IV. INTERVENCIÓ DE LES ACTIVITATS DELS PARTICULARS

SECCIÓ PRIMERA. VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ

Art. 39.- Seguiment i vigilància del Pla d’ordenació
Art. 40.- Defensa del Pla d’ordenació
Art. 41.- Certificats o informes urbanístics

SECCIÓ SEGONA. LLICÈNCIES D’OBRES I D’ACTIVITATS

Art. 42.- Actes subjectes a llicència municipal
Art. 43.- Actes sotmesos a comunicació prèvia
Art. 44.- Innecessarietat de l'obtenció de llicència
Art. 45.- Tipus de llicències i de permisos
Art. 46.- Classificació de les obres. Obres majors i obres menors
Art. 47.- Documentació i procediment administratiu per a l'atorgament de llicències
Art. 48.- Contingut de les llicències
Art. 49.- Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres majors
Art. 50.- Llicències d'obres menors
Art. 51.- Requisits del projecte tècnic
Art. 52.- Competències per a l'atorgament de les llicències i denegació
Art. 53.- Terminis i tràmits
Art. 54.- Condicions d'atorgament de llicències
Art. 55.- Caràcter reglat de l'atorgament de la llicència
Art. 56.- Deficiències
Art. 57.- Terminis de resolució i requisits per iniciar les obres
Art. 58.- Llicències d'edificació en sòl urbà. Concepte de solar
Art. 59.- Llicències d'edificació en sòl urbanitzable

SECCIÓ TERCERA. RÈGIM JURÍDIC PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I D’ACTIVITATS EN EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D’ORDENACIÓ, VOLUM O ÚS DISCONFORME O INCLOSOS DINS D’UN ÀREA DE PLANEJAMENT O D’EXECUCIÓ.

Art. 60.- Edificis, instal·lacions i usos en situació de fora d'ordenació
Art. 61.- Règim jurídic aplicable als edificis, instal·lacions i usos en situació de fora d'ordenació
Art. 62.- Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme
Art. 63.- Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme
Art. 64.- Edificis, instal·lacions i usos inclosos dins d'un àrea de planejament o execució
Art. 65.- Règim transitori

SECCIÓ QUARTA. SEGUIMENT DE LES OBRES

Art. 66.- Seguiment de les obres
Art. 67.- Establiment de terminis per edificar per part de l'Ajuntament
Art. 68.- Infraccions urbanístiques i sancions
 

Accessibilitat