Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol I: Definició, contingut i vigència del Pla d'Ordenació

Art. 1.- Definició, àmbit territorial i naturalesa jurídica 

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal constitueix l'instrument d'ordenació integral del territori del municipi de Vilafranca del Penedès, de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística vigent. 

2. El Pla d’ordenació és el resultat de la revisió del Pla General aprovat l'any 1982 (i aprovat novament per la CUB el 2 de febrer de 1987), i de la seva adaptació a la legislació urbanística vigent a Catalunya. 

3. És un objectiu essencial del Pla d’ordenació, i de l’actuació urbanística, la garantia del desenvolupament sostenible de Vilafranca. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient, i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Es pretén configurar un model d’ocupació del sòl globalment eficient que eviti la dispersió sobre el territori, afavoreixi la cohesió social i contempli la rehabilitació i la renovació en el sòl urbà. 

4. Les facultats urbanístiques del dret de propietat s’han d’exercir sota el principi de la seva funció social, sempre dins dels límits i amb el compliment dels deures imposats per la legislació i pel planejament urbanístic general i derivat. 


Art. 2.- Marc normatiu 

1. El Pla d’ordenació urbanística municipal s'ha redactat d'acord amb la legislació urbanística vigent i amb les restants disposicions aplicables. 

2. La referència a la legislació urbanística vigent, feta tant en aquest article com en els preceptes successius, s'ha d'entendre que remet a l'ordenament urbanístic vigent a Catalunya d'acord amb les lleis aprovades pel seu Parlament, als reglaments i disposicions que les desenvolupen, i a la legislació urbanística de l'Estat en allò que no sigui contradictori amb les competències en matèria d'ordenació del territori, urbanisme, habitatge i protecció del medi ambient que té la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acord amb el bloc de la constitucionalitat.
Les referències a determinades abreviatures fetes en alguns casos en aquestes Normes urbanístiques cal entendre-les realitzades a les lleis i a les disposicions reglamentàries següents: 

Normativa urbanística de Catalunya:
Llei d’urbanisme (L.U.).
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.
Llei de Política Territorial (L.P.T.).
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
Reglament de mesures d'adequació (R.M.A.).
Decret 146/1984, de 10 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei 3/1984, del 9 de gener, de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.
Reglament de protecció de la legalitat (R.P.L.).
Decret 308/1982, del 26 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei 9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Normativa urbanística estatal:
Llei del sòl (L.S.)
"Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo y Valoraciones".
Reglament de planejament urbanístic (R.P.U.)
"Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana".
Reglament de gestió urbanística (R.G.U.)
"Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. Reglamento de Gestión Urbanística".
Reglament de disciplina urbanística (R.D.U.)
"Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. Reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana". 

La resta de disposicions s'esmenten amb la denominació completa. 

3. La referència a la legislació sectorial vigent feta en aquestes Normes urbanístiques s'ha d'entendre que remet a l'ordenament jurídic vigent a Catalunya en cada matèria i en cada moment (legislació comunitària, estatal, autonòmica o local).
En aquest sentit, s'esmenten les disposicions sectorials amb la denominació completa. 

4. El Pla d’ordenació és públic, executiu i de compliment obligatori per a les administracions públiques i per a les persones particulars. Les seves determinacions tenen caràcter prevalent sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu similar, i la seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les prescripcions que es deriven de la legislació urbanística vigent. 


Art. 3.- Contingut 

El Pla d’ordenació urbanística municipal està integrat pels documents següents: 
1. Memòria i estudis complementaris. 

2. Plànols d’informació, d'ordenació urbanística i de traçat de xarxes. 

3. Catàleg de béns a protegir. 

4. Normes urbanístiques.

5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

6. Informe mediambiental. 

Formen part de la documentació informativa: la Memòria i els plànols de la informació urbanística i la Memòria i els plànols de l’Avanç del Pla. 


Art. 4.- Vinculació normativa derivada de l'estructuració del Pla d’ordenació 

1. Memòria.
El contingut de la Memòria té caràcter informatiu i justificatiu de l'ordenació proposada pel Pla d’ordenació. 

2. Plànols d'ordenació.
Els continguts gràfics dels plànols d'ordenació tenen diferent força normativa vinculant atenent al seu grau de relació amb l'ordenació integral del territori o amb l'ordenació més detallada de les condicions d'edificació i d'usos.
L'alteració dels continguts recollits ens els plànols del Pla d’ordenació, ja sigui per circumstàncies sobrevingudes o per l'aprovació d'un planejament territorial superior, és motiu de revisió o de modificació del Pla. 

3. Catàleg de béns a protegir.
Aquest document té caràcter normatiu. 

4. Normes urbanístiques.
Són aquells preceptes que configuren el cos reglamentari essencial del Pla d’ordenació.
Les Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi i prevalen sobre la resta de documents del Pla d’ordenació. En els aspectes no previstos per les Normes, s'estarà a la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas. 

Les Normes urbanístiques poden ser acompanyades o desenvolupades per Ordenances urbanístiques. 

Els preceptes de les diferents Ordenances urbanístiques, pel seu grau d'especificitat o de regulació detallada, integren un cos autònom dins de l'esquema normatiu del Pla d’ordenació, completant els preceptes de les Normes urbanístiques, però sense contradir-los. 

L'alteració o la variació d'aquests preceptes requereix la modificació de l'Ordenança reguladora corresponent, a través del procediment administratiu adient. 

5. Avaluació econòmica i financera.
El contingut d'aquest document té caràcter informatiu i justificatiu del Pla d’ordenació. 

6. Agenda.
El contingut d'aquest document té caràcter indicatiu. 

7. Altres documents, plànols d'informació i estudis monogràfics i complementaris.
Aquests documents tenen caràcter informatiu i justificatiu, en el seu cas. 

8. Informe mediambiental.
L’informe mediambiental té caràcter informatiu i justificatiu. 


Art. 5.- Vigència i revisió 

1. Aquest Pla d’ordenació entra en vigor el dia següent de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i ha de mantenir la seva vigència de forma indefinida mentre no es produeixi la seva revisió.
S'estableix un termini de dotze anys per a procedir a la revisió ordinària del Pla, sense perjudici de la revisió anticipada, quan concorri alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'apartat següent, o quan, sense que concorrin aquestes circumstàncies, procedeixi la revisió anticipada d'acord amb allò que determina la legislació urbanística vigent (art. 93 L.U.). 

2. Són circumstàncies que justifiquen la revisió d'aquest Pla d’ordenació les següents: 

a. Quan s'aprovi un planejament territorial d’àmbit superior, en el supòsit que alteri substancialment les previsions d'aquest Pla d’ordenació en el municipi de Vilafranca, o quan les disposicions urbanístiques de rang superior així ho determinin.
b. El compliment del termini de dotze anys fixat per a procedir a la revisió ordinària.
c. L'alteració o la variació substancial en les previsions sobre població.
d. L'alteració de l'estructura general del territori o bé la necessitat de modificar substancialment la classificació del sòl.
e. Quan disposicions de rang superior o la pròpia evolució social obliguin a la previsió d'espais públics o d’equipaments comunitaris notablement més extensos. 


Art. 6.- Modificació 

1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació. 

2. La modificació de qualsevol d'aquests elements del Pla s'ha d’ajustar a allò que estableix la legislació urbanística vigent (article 94 L.U.) i aquestes Normes. 

3. L'alteració del contingut del Pla s’ha de fer a través de la seva revisió o mitjançant la modificació d'algun dels elements que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formació. 

4. El projecte de modificació del Pla que es redacti ha de tenir sempre el grau de precisió propi del Pla d’ordenació, i ha de comprendre un estudi urbanístic que expliqui i justifiqui la incidència de les noves determinacions en l'ordenació establerta pel Pla d’ordenació. 

5. La previsió mitjançant el planejament parcial o especial de superfícies més grans de sòl destinades a sistemes urbanístics respecte als estàndards o percentatges fixats en aquestes Normes no ha de comportar una modificació del Pla d’ordenació, atès que aquests estàndards tenen la consideració de mínims. 

6. Si la modificació canvia la zonificació o l’ús urbanístic de les zones verdes, espais lliures o equipaments esportius, i tret que es tracti únicament d’ajustos en la delimitació de zones o espais que no n’alterin la funcionalitat, la superfície ni la localització en el territori, es tramita d'acord amb el procediment establert en l'article 95 de la L.U., i ha de ser aprovada pel Govern de la Generalitat, previ l'informe de la Comissió Jurídica Assessora. 

7. Els projectes de modificació del Pla d’ordenació es tramiten segons allò que estableix la legislació urbanística vigent (articles 94 i 83 de la L.U.). 


Art. 7.- Regulació de l’Agenda 

1. L’Agenda del Pla d’ordenació pot revisar-se amb caràcter general cada quatre anys. 

2. Si com a conseqüència de la consideració del grau de compliment de l’Agenda fos necessari alterar el sòl urbanitzable delimitat, i en el marc del procediment de revisió de l’esmentada Agenda, s’ha de formular el corresponent Programa d’actuació urbanística municipal o bé un projecte de modificació del Pla d’ordenació, el contingut i la tramitació dels quals s’ha de fer segons allò previst en la legislació urbanística vigent. 

3. No es pot en cap cas, en el marc del procediment de revisió de l’Agenda, classificar com a urbanitzable el sòl al qual aquest Pla atorga la condició de sòl no urbanitzable. 


Art. 8.- Interpretació 

1. Les determinacions del Pla d’ordenació i, concretament, d’aquestes Normes, s'interpreten en base a aquells criteris que, partint del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents històrics i legislatius, tinguin en compte principalment el seu esperit i finalitat, així com la realitat social del moment en què han de ser aplicades. 

2. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en què la definició sigui més acurada (escala més precisa). En supòsits de conflicte irreductible entre diferents documents del Pla, preval allò establert en la documentació escrita, llevat si el conflicte es refereix a quantificació de superfícies, supòsit en el qual preval la superfície real. 

3. Les contradiccions o imprecisions entre documents del mateix rang normatiu es resolen sota els criteris de menor edificabilitat, major dotació per espais públics i major protecció mediambiental, i amb aplicació del principi general d’interpretació integrada de les normes. 

4. Les referències del Pla d’ordenació relatives a l’exterior del terme municipal s'han d'entendre únicament com a indicatives. 


Art. 9.- Obligatorietat 

Tant les administracions públiques com les persones particulars estan obligades a complir les determinacions o disposicions del Pla d’ordenació, i especialment d'aquestes Normes. Per tant, qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, ja tingui caràcter definitiu o provisional, ja sigui d'iniciativa privada o pública, ha d'ajustar-se a les disposicions esmentades, segons allò que preveu la legislació urbanística vigent. 


Art. 10.- Actualització 

1. De forma permanent s’ha de portar a terme el procés d'actualització del planejament que es consideri executiu i vigent en cada moment.
Els plànols actualitzats que refonguin els documents de planejament i d’ execució tenen únicament caràcter informatiu. 

2. A aquest efecte, i per tal de dotar a aquests plànols actualitzats de força normativa, cada quatre anys, i coincidint amb els períodes de revisió de l’Agenda, es pot tramitar i aprovar un text refós del Pla d’ordenació que contingui, sobre bases cartogràfiques actualitzades, totes les variacions i modificacions del Pla d’ordenació, del planejament de desenvolupament o derivat i dels instruments d'execució aprovats durant aquest període. 

Aquest text refós (documentació gràfica, normativa i programació econòmica) es tramita d'acord amb el procediment que s'estableix per a les modificacions del Pla d’ordenació en aquestes Normes i en la legislació vigent.