Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol IV. Intervenció de les activitats dels particulars

SECCIÓ PRIMERA. VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DEL PLA D'ORDENACIÓ
Art. 39.- Seguiment i vigilància del Pla d'ordenació 

1. L'Ajuntament ha de mantenir els serveis d'informació i d'estudis necessaris per seguir el desenvolupament del Pla d'ordenació i detectar les possibles desviacions provocades per l'aparició de circumstàncies o dades noves. 

2. La vigilància del Pla atén:
   a. a la defensa de l'ordre urbanístic, aplicant les sancions que corresponguin en casos d'infracció, d'acord amb allò que disposa la L.U, el R.D.U i el RPL.
   b. a l'adequació i direcció del planejament cap als objectius perseguits. 

3. Quan es donin les circumstàncies justificatives i els supòsits previstos en els articles corresponents d'aquestes Normes pel que fa a la revisió o a la modificació del Pla d'ordenació vigent, ha de ser l'Ajuntament qui promogui la revisió o la modificació esmentades. 


Art. 40.- Defensa del Pla d'ordenació 

L'Ajuntament ha de vetllar pel compliment d'aquest Pla d'ordenació, del planejament d'ell derivat i de la legalitat urbanística, adoptant com a mesures defensives, restauradores i sancionadores les que s'estableixen en el Títol setè de la L.U., en el R.P.L. i en el Títol II ("Protecció de la legalitat urbanística") del R.D.U. 


Art. 41.- Certificats o informes urbanístics 

1. L'Ajuntament ha d'expedir, a sol·licitud de les persones particulars, els certificats o informes d'aprofitament urbanístic, referits a una finca concreta o a una zona o sector, a què es refereix l'article 99 de la L.U. Aquests informes són aprovats per l'òrgan municipal competent. 

2. A la sol·licitud de certificats o informes urbanístics s'hi ha d'acompanyar la descripció detallada de la finca i la seva posició exacta, segons el model que disposi l'Ajuntament, i un plànol de situació a escala 1:500. 

3. Els certificats o informes han de ser notificats en el termini d'un mes, i tenen una vigència de sis mesos a comptar des de la notificació als interessats. 


SECCIÓ SEGONA. LLICÈNCIES D'OBRES I D'ACTIVITATS
Art.42.- Actes subjectes a llicència municipal 

1. Estan subjectes a llicència urbanística municipal tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, construcció o enderrocament d'obres. En qualsevol cas, es subjecten a llicència les actuacions previstes en l'article 179.2 de la L.U. i en l'article 1 del R.D.U. 

2. L'obertura d'establiments i la realització d'activitats està subjecta a autorització, llicència o permís ambiental o a comunicació prèvia, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions. 

3. Amb independència del que preveuen els apartats anteriors, requereixen la preceptiva llicència municipal els actes següents: 

Edificació:
  a. Obres de construcció i d'edificació de nova planta
  b. Modificació d'estructura o aspectes exteriors de les edificacions existents.
     Ampliació
     Reforma
     Rehabilitació
     Conservació
     Reparació
     Millora
  c. Demolició total o parcial de construccions i instal·lacions. 
  d. Construcció de murs i de tanques de solars i terrenys. 

Ús del sòl i del subsòl:
  a. Obertura de vies, camins i accessos rodats.
  b. Moviment de terres (buidat, excavacions i rebaixa, emplenats, cates d'exploració) i obres de desmuntatge i excavació en qualsevol classe de sòl.
  c. Obres d'urbanització que no conformin globalment un projecte.
  d. Realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
  e. Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública (xarxes de gas, aigua, electricitat, telèfon, comunicacions, etc) ja sigui en galeries de serveis, tubulars soterrades o aèries.
  f. Instal·lació de grues o altres aparells elevadors per a la construcció.
  g. Col·locació de rètols, pancartes, cartells de publicitat i propaganda de qualsevol mena d'instal·lació publicitària en solars, terrenys, obres o instal·lacions visibles des de l'espai públic.
  h. Primera utilització i ocupació dels edificis i instal·lacions, així com el canvi d'ús.
  i. Construcció, modificació i supressió de guals a la via pública.
  j. Connexions a la xarxa de clavegueram.
  k. Tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats.
  l. Parcel·lacions urbanístiques, divisions i segregacions.
  m. Agregació, agrupació o regularització de finques.
  n. Col·locació o instal·lació de bastides.
  o. Col·locació d'antenes o de dispositius de telecomunicacions de qualsevol mena, quan no corresponguin al servei exclusiu del propi edifici o parcel·la on se situïn.
  p. Realització de tallafocs.
  q. Realització de pistes d'automòbils infantils o cotxes de xoc.
  r. Acumulació de residus i dipòsits de materials que puguin alterar el paisatge. 
  s. Instal·lació de cases prefabricades, d'hivernacles o instal·lacions similars. 

Activitats:
  a. Instal·lació, obertura i funcionament de les activitats enumerades als annexos II.1 , II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental.
  b. Ampliació, transformació i modificació de les instal·lacions o superfícies de les activitats de l'apartat anterior (a).
  c. Trasllat de maquinària, motors i resta d'aparells industrials o elements tècnics de les instal·lacions. 

4. L'obligació d'obtenir prèviament la llicència en els supòsits indicats en els apartats anteriors d'aquest article, afecta també als sectors o activitats subjectes a l'autorització d'altres administracions. La necessitat d'obtenir autoritzacions o concessions d'altres administracions no deixa sense efecte l'obligació d'obtenir la llicència municipal corresponent, de manera que sense aquesta no es pot iniciar l'activitat o l'obra. 

5. En relació amb els actes assenyalats en els apartats anteriors d'aquest article, quan aquests siguin promoguts per òrgans de l'Estat, de la Generalitat o d'altres entitats de dret públic, és també obligatòria la sol·licitud i l'obtenció de la llicència municipal, amb les excepcions previstes en la legislació sectorial. En cas d'urgència o d'excepcional interès, es té en compte el que disposa la legislació urbanística vigent (article 182 L.U.).


Art. 43.- Actes sotmesos a comunicació prèvia 

1. Les actuacions relacionades en aquest article, atesa la seva entitat tècnica, únicament han de ser comunicades a l'Ajuntament, abans d'iniciar-se la seva execució. Les actuacions afectades són les següents:
     a. Les obres que no suposin canvis en les obertures, les parets, els pilars i els forjats, ni en l'estructura ni en la distribució interior de l'edifici, sempre que no necessitin direcció tècnica d'obra ni modifiquin els usos existents.
     b. La reparació no estructural d'humitats en cobertes i terrats, sempre que sigui localitzada parcialment i en cap cas no afecti la seva totalitat.
     c. La instal·lació, obertura, funcionament, ampliació, transformació o canvi de titularitat de les activitats innòcues, tret que comportin la realització d'obres que requereixin projecte tècnic. 

2. La comunicació té lloc d'acord amb el procediment establert en el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i en el seu cas d'acord amb les Ordenances reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicències d'obres i activitats. 


Art. 44.- Innecessarietat de l'obtenció de llicència 

1. Les obres d'urbanització, construcció i demolició, quan s'executin d'acord amb un projecte d'urbanització aprovat per l'Ajuntament, amb un projecte d'obres aprovat o amb una ordre d'execució o declaració formal de ruïna imminent, no requereixen llicència municipal. En tots els casos s'ha de fer, però, una comunicació d'inici segons el que disposa l'article anterior, a la qual s'acompanyarà la documentació o el projecte tècnic que pugui ser necessari.

2. No estan tampoc subjectes a llicència les parcel·lacions o divisions de finques contemplades en un projecte de reparcel·lació aprovat. 


Art. 45.- Tipus de llicències i de permisos 

1. Les Ordenances reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicència d'obres i d'activitats, si existeixen, han de contemplar i de regular detalladament, com a mínim, els tipus de llicències següents: 

  a. Llicències d'edificació.
      Llicències d'obres majors.
      Llicències d'obres menors.
      Llicències d'enderroc. 

  b. Llicències d'ús del sòl i subsòl.
      Llicències d'ús i ocupació.
      Llicència d'obres en gual.
      Llicència de connexió a la xarxa de clavegueram.
      Llicència d'obertura de vies, camins, accessos rodats.
      Llicència de moviments de terres.
      Llicència d'obres d'urbanització quan procedeixi.
      Llicència de realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
      Llicència per a la instal·lació de xarxes de serveis a la via pública.
      Llicència per a la instal·lació de grues i aparells elevadors per a la construcció.
      Llicència per a la instal·lació publicitària.
      Llicència de tala d'arbres.
      Llicència de parcel·lació urbanística, divisions i segregacions, i d'agregació, agrupació o regularització de finques. 

  c. Llicències ambientals d'activitats.
      Llicència, permís o comunicació prèvia d'instal·lacions de les activitats enumerades en els annexos II.1 i II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental.
      Llicència, permís o comunicació prèvia d'obertura de les activitats enumerades als annexos II.1 i II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental.
      Llicència d'obertura d'activitats innòcues, o comunicació prèvia. 

2. Llicència amb caràcter de precarietat.
  a. De conformitat amb l'article 53 de la L.U., i seguint el procediment de l'article 54 de la mateixa llei, es poden autoritzar obres i usos justificats de caràcter provisional en sòl urbanitzable delimitat o en altres terrenys afectats per a sistemes urbanístics generals o locals, prèvia informació pública convocada per l'Ajuntament i previ informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme. No s'admeten com a usos provisionals els residencials ni els industrials. 

  b. Aquestes edificacions o instal·lacions han d'enderrocar-se quan ho acordi l'Ajuntament, i ni les obres ni les activitats seran en cap cas indemnitzables. 


Art. 46. - Classificació de les obres. Obres majors i obres menors 

1. Les obres es classifiquen en majors i menors d'acord amb la seva entitat tècnica, la seva importància econòmica i la seva transcendència urbanística. 

2. (M) Es consideren obres majors les següents:
- Les obres de construcció de tota classe d'edificis de nova planta.
- Les obres d'ampliació de tota mena d'edificis.
- Les obres de reforma que suposin modificació de l'estructura d'un edifici.
- La col·locació d'anuncis situats a la coberta d'edificacions i que poden modificar l'estat de càrregues de l'edifici.
- Les obres que augmentin o redueixin el volum de l'edifici.
- Les obres de reforma que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.
- Les obres d'urbanització que no configurin un projecte d'urbanització.
- Les que es realitzin en façana i modifiquin l'aspecte exterior de les edificacions, qualsevol que sigui el grau d'intervenció sobre la composició, acabats, fusteria o elements nous.
- Les d'urbanització i parcel·lació de terrenys.
- En general totes les obres de moviments de terres, exceptuant aquelles que s'especifiquen en l'apartat de llicències d'obres menors.
- Les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d'aigua.
- Les obres d'enderrocament d'edificis existents.
- Les actuacions de tallada d'arbres que formin massa arbòria i que tinguin una superfície major a 1.000 m2 .
- Construcció de piscines 
- En general, totes aquelles obres que exigeixin la direcció d'un facultatiu titulat superior, menys aquelles que s'especifiquen en l'article relatiu a la sol·licitud de llicències d'obres menors. 

3. La relació anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s'hi consideren incloses per analogia les actuacions que siguin similars quant a entitat tècnica, naturalesa econòmica i rellevància urbanística.
4. La resta d'obres i actuacions es consideren obres menors. 

5. A efectes d'aquestes Normes, tenen la consideració d'obres de rehabilitació aquelles de qualsevol tipus que tinguin per objecte la recuperació i la millora de les edificacions existents, evitant la seva substitució, així com de les condicions d'habitabilitat pel que fa a l'ús a què estiguin destinades o a d'altres a què es puguin destinar. 


Art. 47.- Documentació i procediment administratiu per a l'atorgament de llicències 

Respecte de cadascun dels tipus de llicències que es determinen en l'article anterior, les Ordenances reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicències d'obres i activitats, si existeixen, han d'establir com a mínim:
   a. Les obres o activitats subjectes a la corresponent llicència.
   b. La documentació administrativa i tècnica necessària que cal aportar.
   c. El procediment administratiu a seguir per a la seva obtenció. 


Art. 48.- Contingut de les llicències 

1. El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència ha de contenir les dades més rellevants de les obres autoritzades, l'acord de concessió, condicions, garanties i altres extrems identificadors.
També s'hi ha d'adjuntar un exemplar diligenciat dels plànols, croquis o projecte tècnic, el qual constitueix la descripció gràfica autèntica de les obres autoritzades. 

2. El contingut de les llicències s'entén que incorpora tot allò que es disposa en aquestes Normes, en les Ordenances municipals i en la legislació general que sigui aplicable en cada cas respecte a condicions d'edificabilitat i d'ús i, si escau, respecte a les condicions estètiques, tècniques, higièniques, de seguretat o salubritat o d'una altra naturalesa.
Els titulars de llicències han de respectar el contingut exprés de les seves clàusules, i a més, el contingut implícit que és el definit en aquesta Normativa, segons la classe i destinació del sòl i les condicions d'edificabilitat i d'ús. 

3. No poden justificar-se les vulneracions d'aquestes Normes en el silenci o la insuficiència del contingut de la llicència. 

4. Totes les llicències han d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les obres, i advertir al titular de la caducitat de la llicència en el supòsit d'incompliment dels terminis. 

5. El promotor/a, empresari/a o el tècnic/a director/a de les obres pot dirigir-se a l'Administració que hagi atorgat la llicència i sol·licitar la informació que consideri necessària. 


Art. 49.- Documents per a la sol·licitud de la llicència d'obres majors 

1. Per a la sol·licitud de llicència d'obres majors cal presentar, adjunt al model de document previst per a aquest fi, tres exemplars del projecte tècnic, subscrit per facultatiu competent i pel sol·licitant i visat pel corresponent col·legi professional. 

2. Cal presentar, a més, el full d'assumpció de la direcció facultativa de les obres visat pel col·legi professional corresponent. 

3. En el supòsit d'obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l'estat actual de l'edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l'estat actual de l'element o edifici, així com la seva relació amb l'entorn. 

4. En els supòsits previstos en l'article 4 del R.D. 1627/97, el projecte ha d'acompanyar-se d'un estudi de seguretat i salut, o d'un estudi bàsic, segons els casos.
En aquells supòsits en què sigui preceptiu es pot demanar que es presenti un justificant de la realització i aprovació del Pla de seguretat i de la designació del coordinador de seguretat, tot i que la manca de justificació no condiciona l'atorgament de la llicència. 

5. En els casos en què es produeixi requeriment de l'Ajuntament, per causes objectives especials , s'ha d'aportar la documentació acreditativa de la propietat o dels drets que s'ostentin sobre l'immoble. 

6. Les sol·licituds de llicència es presenten en el registre general de l'Ajuntament, o bé mitjançant els sistemes previstos en la legislació sobre procediment administratiu. 

7. A les sol·licituds de llicència s'han d'acompanyar els documents que segons la naturalesa de la llicència, i a més dels assenyalats amb caràcter general en aquest article, es determinen per als tipus de llicències següents: 
     
     A.- Llicència de parcel·lació, divisions i segregacions
     Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació, agregació, agrupació o regularització de finques s'acompanyen, com a mínim, els documents següents : 
        - a. Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurídicament i tècnica l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i emplaçament.
        - b. Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat de Vilafranca. Si la finca o finques no constessin immatriculades, s'ha d'indicar aquesta circumstància, s'ha d'acompanyar el títol o títols que acreditin el domini i se n'ha d'assenyalar la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació cadastral.
       - c. Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000.
       - d. Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el qual es situïn les partions de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'ordenació vinculants.
       - e. Plànol de parcel·lació, divisió i segregació, a la mateixa escala i, en el seu cas, signatura de l'empresa constructora.

     B- Llicència d'obres d'urbanització
     1. Amb la sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització, quan sigui preceptiva, s'acompanyen els documents següents:
       - a. plànol de situació, a escala no inferior a 1:2000, en el qual es determini la localització de la finca o finques a què es refereix la llicència.
       - b. projecte tècnic
       - c. còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuat la senyalització d'alineacions i rasants sobre el terreny.
       - d. Els que acreditin el compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per als enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat. 

     2. Els conceptes als qual haurà de referir-se el projecte tècnic són els següents:
     I. Moviment de terres
     II. Obres de fàbrica
     III. Pavimentació
     IV. Abastament i distribució d'aigua potable, de reg i contra incendis.
     V. Evacuació d'aigües i sanejament.
     VI. Xarxes d'energia elèctrica, enllumenat, telèfons i telecomunicacions.
     VII. Xarxa de distribució de gas.
     VIII. Plantacions d'arbrat i jardineria. 

     3. El projecte tècnic ha d'estar integrat, com a mínim, pels documents següents:
     a. Memòria descriptiva de les característiques de l'obra o servei, amb detall dels càlculs justificatius de les dimensions i dels materials que es projectin, la seva disposició i condicions.
     b. Plànol de situació de les obres i instal·lacions, en relació amb el conjunt urbà i amb el Pla d'ordenació en el qual estiguin incloses.
     c. Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'un metre, en el qual s'indiqui l'edificació i l'arbrat existents.
     d. Plànol de perfils dels terrenys.
     e. Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats.
     f. Pressupostos separats de les obres de les instal·lacions, amb resum general. Aquests pressupostos es composen de mesures, quadre de preus i pressupostos generals de la contracta.
     g. Plec de condicions econòmico-facultatives que regiran en l'execució de les obres i instal·lacions, amb indicació de l'ordre d'execució, dels terminis de les diverses etapes i del termini total. 

     4. Si l'acte d'atorgament de la llicència introduís alguna modificació substancial en el projecte, l'interessat ha de presentar un nou projecte refós, el duplicat del qual li ha de ser retornat, degudament conformat, amb la llicència. Les modificacions no substancials del projecte s'introdueixen mitjançant esmena dels plànols originals, subscrita pel promotor i pel seu tècnic.

     C.- Llicència d'obres de nova construcció 
     1. Amb la sol·licitud de llicència d'obres de nova planta, ampliació o reforma d'edificis existents, s'han d'acompanyar els documents següents: 
   
       a. Còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuar l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny, quan això sigui preceptiu.
       b. En el seu cas, fotocòpia del document oficial de resposta a les consultes efectuades prèviament.
       c. Projecte tècnic
       d. Acreditació del compliment dels requeriments que la normativa vigent estableixi per als enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat. 

     2. El projecte al qual fa esment l'apartat anterior ha de contenir les dades necessàries per a que amb el seu examen pugui comprovar-se si les obres per a les quals se sol·licita la llicència s'ajusten a la normativa vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que calgui la inclusió dels detalls constructius o d'instal·lació, quan no siguin condicionants de la llicència sol·licitada. Com a mínim, el projecte ha d'estar integrat pels documents següents:
       a. Memòria en la qual es descriguin i s'indiquin les dades que no puguin representar-se numèricament i gràfica en els plànols.
       b. Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, en el qual s'expressi clarament la situació de la finca en relació amb les vies públiques o particulars que limitin la totalitat de l'illa en la que estigui situada. En aquest plànol s'han d'acotar les distàncies de les obres respecte de l'eix de la via pública i l'amplada d'aquesta, així com la seva relació amb el carrer més proper i s' ha d'indicar l'orientació, les alineacions i rasants oficials i el perímetre del pati central de l'illa, en el cas que estigui previst.
       c. Plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb corbes de nivell amb equidistància d'un metre, en el qual s'indiqui l'edificació i l'arbrat existent. No és necessària la presentació d'aquest plànol sempre que els solars de què es tracti siguin edificables en illa tancada i no existeixi un desnivell superior a 2m. entre la rasant del carrer a què tinguin front i la corresponent línia de profunditat edificable.
       d. Plànol a escala 1:500, de les construccions existents en les finques confrontants, situades a una distància inferior a 5m.
       e. Plànols de plantes i façanes, amb les seccions necessàries per a la seva completa intel·ligència. Aquests plànols es dibuixen a escala 1:50 o 1:100, segons la menor o major capacitat de l'edifici; han d'estar acotats i en ells s'anotarà i detallarà minuciosament, en forma gràfica i també numèricament, si fos possible, tot el que sigui necessari o convenient per a facilitar-ne l'examen i comprovació, en relació amb el compliment de les ordenances que li siguin aplicables; i en especial, amb referència a les façanes i a totes les parts de les obres visibles des de la via pública. En la planta i seccions es dibuixarà o pintarà, en traç continuat negre, el que es conservi o mantingui; en traç discontinu, groc, el que hagi de desaparèixer, i en traços discontinus, separats per punts, de color vermell, la nova obra. 
       f. Fotografies de la finca i de les confrontants.
       g. Indicació dels canals d'accés i de les connexions, de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució existents, i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun d'aquests serveis;
       h. Adscripció, en el seu cas, de les galeries subterrànies, mines d'aigua o pous que existeixin a la finca, encara que estiguin abandonats, juntament amb un croquis acotat en el qual s'expressi la situació, configuració i mides dels esmentats accidents del subsòl.
       i. Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions establertes en matèria de prevenció d'incendis, espais per aparcaments, antenes i instal·lacions de telecomunicacions i normes i ordenances de compliment obligat. 

     3. Quan les obres projectades siguin d'ampliació o de reforma, que afectin l'estructura de l'edifici, a més dels documents assenyalats en aquest article, cal que s'aporti documentació sobre els estudis de càrregues existents i resultants i dels apuntalaments que hagin d'efectuar-se arran de l'execució de les obres. 

     4. Les certificacions d'aprofitament urbanístic dels terrenys, dins del perímetre definit com a "centre-ciutat", a més de les condicions d'edificació i ús, han d'informar sobre els materials que es poden emprar, i concretar el color i la textura dels acabats. 

La sol·licitud d'informe urbanístic s'acompanya a aquests efectes amb un croquis que expliqui les característiques abans esmentades.

     D- Llicència de modificacions d'ús.
     1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació objectiva de l'ús de l'edifici, sempre que aquesta no requereixi la realització d'obres d'ampliació o reforma, s'acompanyen els documents següents: 

      a. Memòria justificativa i detallada del nou ús, amb indicació de si està autoritzat pel plantejament vigent. Quan l'ús pretès comporti l'exercici d'activitats industrials, cal que s'hi consignin, a més, la categoria i situació de les esmentades activitats.
      b. Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, en el qual s'expressi clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques i particulars que limitin la totalitat de l'illa en què estigui situada. En aquest plànol s'indicarà l'orientació, les alineacions i rasants oficials i el perímetre del pati central d'illa si n'hi ha.
      c. Plànol de plantes i façanes amb les seccions que calgui per a la seva completa comprensió.
      d. Indicació dels canals d'accés als serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de distribució existents, i expressió de les potències i cabals establerts en el cas de que aquests siguin substancialment modificats.
      e. Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions de l'apartat i) del paràgraf C-2 d'aquest article.
      f. Certificació expedida per facultatiu competent, acreditativa de que l'edifici és apte per al nou ús, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència al compliment de les condicions d'estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció d'incendis, necessàries per a l'ús pretès. 

     2. Quan la sol·licitud de llicència per a modificar objectivament l'ús d'un edifici porti aparellada la realització d'obres d'ampliació o reforma cal que, a més, es compleixin les prescripcions establertes per a la mena d'obres de què es tracti.

     E.- Llicència d'enderrocament
     1. (M)Les sol·licituds de llicència per a demolicions i enderrocaments de construccions i instal·lacions s'han de presentar subscrites per l'interessat o per la persona que el representi i pel facultatiu designat per dirigir aquestes actuacions. Quan la llicència d'enderroc estigui vinculada a una actuació de substitució, no es concedirà la llicència d'enderroc sense que s'hagi sol·licitat en deguda forma la llicència urbanística de nova edificació, llevat dels casos en què justificadament s'hagi d'intervenir per raons de seguretat 

     2. Amb la sol·licitud de llicència s'acompanyen els documents següents:
      a. Plànol d'emplaçament a escala 1:500.
      b. Croquis de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar les característiques de l'enderrocament o demolició a efectuar.
      c. Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l'obligació de que les obres les executarà una empresa constructora competent i que al front de les esmentades obres hi haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d'acord amb els documents presentats.
      d. Fotografies en les qual es pugui apreciar si en l'obra a enderrocar o a demolir existeix algun element d'interès especial per a l'Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o tradicional. Aquestes fotografies han d'anar subscrites al dors pel propietari i pel facultatiu designat per a dirigir les obres.
      e. Comunicació de l'acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat per corresponent col·legi oficial.
      f. Complimentar els requeriments que la normativa vigent estableixi per als enderrocs, volum de runes i transport a un abocador autoritzat. 


Art. 50.- Llicències d'obres menors 

1. Les sol·licituds de llicència d'obres menors van acompanyades, en tot cas, d'un document en el qual es descriguin, de manera escrita i/o gràfica, les obres, amb indicació de la seva extensió i situació. 
   
2. En els supòsits regulats en el paràgraf 3 es requereix a més, quan així s'indica, respectivament amb les lletres P i D, el següent:
      a. Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel col·legi professional respectiu (P), i
      b. direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumpció de direcció visada pel corresponent col·legi professional (D) 
   
3. Tenen la consideració d'obres menors les següents:
      A. Les següents realitzades a la via pública, relacionades amb l'edificació confrontant:
         a. Construcció o reparació de guals a les voravies, així com la seva supressió.
         b. Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en una llicència d'obres majors.
         c. Construcció de barraques o quioscs superiors a 5 m². de superfície per a l'exposició i venda.(D).
         d. Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.
         e. Col·locació d'anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència d'obres majors.
         f. Col·locació de pals.
         g. Col·locació de veles a les plantes baixes de façana a la via pública i patis d'illa.
         h. Instal·lació de marquesines per a comerços de fondària superior a 1 metre. (D).
         i. Instal·lació de marquesines per a comerços de fondària inferior a un metre, que estiguin situats dins del perímetre "centre-ciutat".
         j. Execució de cales, pous i sondejos d'explotació sempre que no s'hagués atorgat llicència d'obres de nova construcció. (D).
         k. Construcció de ponts, bastides i similars, superiors a 7 metres d'alçada, sempre que s'hagués atorgat llicència d'obres de nova construcció. (D).
         l. Apuntalament de façanes, sempre que no s'hagués atorgat llicència d'obres de nova construcció. (D).
         m. Col·locació de grues-torre, ascensor, sínies o d'altres aparells elevadors per a la construcció. (P i D).

      B. Les petites obres de reparació, modificació o millora d'edificis següents:
         a. execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i millorin les condicions d'higiene i estètica i d'una superfície superior a 30 m². (D).
         b. reparació de coberta i terrats en cas que modifiquin el sistema anterior de coberta o terrat (D).
         c. pintura, estucat i reparació de façanes d'edificis no inclosos en Catàlegs d'interès històric-artístic.
         d. col·locació de portes i persianes en obertures.
         e. col·locació de reixes.
         f. construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, desguàs i claveguerons.
         g. construcció de pous i fosses sèptiques (D)
         h. modificació de balcons, llosanes o elements sortints (D)
         i. canvi o reparació d'elements estructurals (D).
         j. execució o modificació d'obertures que afectin elements estructurals (D) sense perjudici d'acompanyar-hi, a més, els documents exigits per aquestes Normes.
         k. execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals (D).
         l. formació de cambres de bany en locals comercials i magatzems.
         m. construcció i modificació d'aparadors.
         n. col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats en edificis, que no estiguin emparats per llicència d'obres majors (D).
         o. reposició d'elements alterats per accident o deteriorament de façanes.
         p. coberts lleugers oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 50 m² i l'alçada total dels quals no excedeixi de 5m. (D).
         q. La col·locació o instal·lació de bastides (P i D).

     C. les obres en solars o patis que a continuació es relacionen:
         a. establiment de barreres i tanques definitives.
         b. construcció o enderroc de coberts provisionals d'una planta i de menys de cinquanta metres quadrats (50 m²) de superfície total.
         c. treballs d'anivellament a l'entorn de l'edifici construït, sempre que no s'hi produeixin variacions de més d'un metre cinquanta centímetres (1,50 m), sobre el nivell natural del terreny i menys de dos metres vint centímetres (2,20 m), per sota d'aquest, en algun punt (D).
         d. Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la parcel·la, els quals estan exempts de llicència.
         e. Col·locació de sitges, grues-torre, ascensors o d'altres aparells elevadors per a la construcció. 


Art. 51.- Requisits del projecte tècnic 

1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixin la presentació d'un projecte tècnic, aquest ha d'anar signat per l'interessat i pel tècnic facultatiu competent i visat pel corresponent col·legi professional, figurant-hi, juntament amb la signatura, el nom i cognoms del tècnic. 

2. El projecte tècnic ha de detallar les obres i les instal·lacions amb la correcció de dibuix, exactitud i presentació indispensables.

3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes han de tenir com a mesura màxima la d'1,50 per 1,10 metres i es presentaran doblegats a la mida DIN-A4, amb la corresponent pestanya que en permeti el cosit a l'expedient. Eventualment es pot acceptar el format DIN-A3.

4. Si les característiques del dibuix exigissin la confecció dels plànols a una mida superior a l'establerta en el paràgraf anterior, s'han d'emprar per a llur confecció escales més reduïdes que les previstes, de manera que no es sobrepassin les esmentades mides màximes. 


Art. 52.- Competències per a l'atorgament de les llicències i denegació 

1. La competència per atorgar les llicències és de l'Ajuntament. La potestat correspon a l'alcalde, i és delegable d'acord amb la llei. 

2. Tota denegació de llicència ha de ser motivada d'acord amb el que contempli la normativa urbanística vigent i de procediment administratiu. 

3. Les llicències per a edificacions i instal·lacions poden denegar-se si no s'adapten a l'ambient on estiguin situades. Les construccions en llocs immediats o que formin part d'un grup d'edificis de caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional (o properes a un de singular) han d'harmonitzar amb aquest. Igualment, en els llocs de paisatge obert o natural, o en les perspectives d'interès que ofereixi el conjunt urbà, no es permet que la situació, massa, alçaria dels edificis, murs i tanques o instal·lacions trenquin l'harmonia del paisatge o limitin el camp visual per contemplar belleses naturals. 
Particularment, poden denegar-se llicències per a edificis, instal·lacions o façanes quan les característiques dels materials que es pretenen emprar, la composició de les façanes o els colors i les textures visibles des d'espais públics no harmonitzin amb l'entorn. En façana s'han d'utilitzar preferentment colors clars i no estridents.
 
4. Quant a les llicències d'instal·lació i funcionament d'activitat econòmica, i a les llicències o permisos ambientals per a l'exercici d'activitats econòmiques, en les quals el funcionament de l'activitat implica racionalment la necessitat d'accés freqüent a les immediacions de l'establiment, de vehicles destinats a la càrrega o a la descàrrega de mercaderies, la llicència o el permís pot ser objecte de denegació motivada si es fa palès que, per les circumstàncies objectives que hom pot preveure -freqüència i horari de les operacions de càrrega i descàrrega, característiques dels vehicles amb què té lloc, amplada del carrer o via pública, volum i ordenació del trànsit, etc., el funcionament de l'activitat pot ocasionar molèsties rellevants per al trànsit normal de vehicles i de persones per la zona. 


Art. 53.- Terminis i tràmits 

1. Totes les llicències han de preveure un termini per a començar les obres i les activitats projectades i un altre per acabar-les. 

2. La caducitat de la llicència es produeix pel transcurs de qualsevol d'aquests terminis i, si s'escau, de les pròrrogues atorgades, sense haver començat les obres o activitats, o bé sense haver-les acabat. El document de la llicència ha d'incorporar el corresponent advertiment. 

3. La caducitat de la llicència ha de ser declarada per l'organisme competent per al seu atorgament i determina l'arxiu de les actuacions, prèvia audiència del titular. 

4. En els casos d'obres majors, els terminis per a començar i acabar les obres són, respectivament, de vuit mesos i de dos anys. El titular de la llicència té dret a una pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini de què es tracti, sempre que ho sol·liciti de forma justificada abans del seu exhauriment. Aquests terminis es redueixen a la meitat en el cas de les obres i actuacions de caràcter menor. 

5. Les llicències es tramiten segons allò que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les normes específiques que disposi l'Ajuntament. 

6. Les condicions de caducitat i de pròrroga de les llicències d'obres es concreten en l'article 181 de la L.U. 

7. Pel que fa a les llicències d'activitat atorgades, i a les llicències i permisos ambientals que es requereixen per a l'exercici d'activitats econòmiques, caduquen pel transcurs del període de sis mesos de tancament al públic de l'establiment o de manca d'exercici real i efectiu de l'activitat autoritzada, llevat de causa justificada degudament comunicada a l'Ajuntament i constatada per aquest. La declaració de caducitat de la llicència o permís requereix l'advertiment previ al seu titular pel període de quinze dies, transcorregut el qual sense que es produeixi l'obertura o reobertutra de l'activitat s'entén caducada de ple dret la llicència o el permís. 


Art. 54.- Condicions d'atorgament de llicències 

1. Les llicències s'atorguen amb subjecció a allò que es disposa en aquestes Normes, en el planejament de desenvolupament i en la normativa vigent respecte de la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús previstes en les mateixes Normes. 

2. Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització, i no s'hagin lliurat encara a l'Administració els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es pot atorgar la llicència d'edificació fins que no s'hagin complert els deures de cessió de terrenys i d'execució i costejament de la urbanització. 

3. No obstant això, i d'acord amb la legislació urbanística vigent, pot atorgar-se la llicència condicionada a l'execució de les obres d'urbanització, quan s'asseguri l'execució simultània de la urbanització, mitjançant la constitució de caució en metàl·lic o fons públic, dipositats a la Tresoreria municipal, aval bancari o hipoteca o altres garanties, sense perjudici del que estableix l'article 33 del D.303/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística. 
La garantia no pot ser d'una quantitat inferior a l'import calculat de les obres d'urbanització pendents imputables al sol·licitant, i, amb aquesta finalitat, en el procediment d'atorgament de la llicència, els Serveis Tècnics Municipals informaran sobre aquests extrems. 

4. Mentre la garantia no estigui constituïda i acreditada en el procediment municipal, no procedeix la concessió de la llicència. 

5. En qualsevol cas, i d'acord amb la legislació vigent (art. 41.2 R.G.U.), no es permet l'ocupació dels edificis fins que no estigui completament acabada l'obra urbanitzadora. 

6. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal ajustar-se al que disposen els articles 40 a 43 del R.G.U. 


Art. 55.- Caràcter reglat de l'atorgament de la llicència 

Quan el projecte presentat s'ajusti estrictament al planejament vigent, a les seves normes urbanístiques, a les ordenances reguladores i a la resta de disposicions aplicables, i un cop s'hagi complimentat tota la documentació i seguit el procediment establert, l'òrgan competent ha d'atorgar necessàriament la llicència sol·licitada. En cas de manca d'ajustament, procedeix necessàriament la denegació de la llicència. 


Art. 56.- Deficiències 

1. Quan dels informes dels Serveis Tècnics Municipals, o d'organismes que hagin informat la petició de llicència, en resultin deficiències, es distingeix entre les esmenables i les no esmenables. 

2. S'entén per deficiències esmenables o no esmenables aquelles que s'estableixin en les ordenances reguladores dels procediments per a l'atorgament de llicències d'obres i activitats, si existeixen, o en la normativa vigent. 

3. El còmput dels terminis per a l'atorgament de llicències queda suspès durant el període concedit a l'interessat per esmenar deficiències del projecte. 


Art. 57.- Terminis de resolució i requisits per iniciar les obres 

1. Els terminis per a la resolució de les llicències són aquells que es fixen en el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995), en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 

2. No es poden entendre mai atorgades per silenci administratiu positiu les llicències que siguin contràries a la legislació i al planejament urbanístic.

3. Abans d'iniciar-se una nova construcció autoritzada amb llicència urbanística, cal que es presenti a l'Ajuntament el corresponent projecte tècnic executiu, la garantia establerta reglamentàriament per assegurar que les runes, les terres i els enderrocs es lliuren a un gestor autoritzat i la garantia exigible per assegurar que els serveis públics que puguin resultar afectats seran degudament restaurats per la promotora. L'import d'aquesta darrera garantia s'ha de fixar en l'acord de concessió de la llicència, en funció de la magnitud de les obres, de les seves característiques i dels danys que es puguin ocasionar. Sense el compliment d'aquestes exigències no es pot iniciar en cap cas la construcció. 


Art. 58.- Llicències d'edificació en sòl urbà. Concepte de solar 

1. Per atorgar la llicència d'edificació en el sòl urbà és necessari que la parcel·la, a més de complir les dimensions mínimes previstes pel planejament, tingui la consideració de solar, i per això ha d'estar urbanitzada d'acord amb el planejament vigent aplicable. Particularment, és indispensable que compti amb els elements d'urbanització següents: 

- Vial que permeti l'accés rodat i la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.
- Existència de voreres per al pas de vianants.
- Pavimentació íntegra de calçades i voreres.
- Xarxa de subministrament d'energia elèctrica i d'abastament d'aigua.
- Enllumenat públic.
- Xarxa de sanejament d'aigües residuals. 

Aquests elements han d'existir com a mínim en tot el vial corresponent a l'illa en la qual s'emplaci el terreny fins enllaçar amb un altre vial, de manera que els serveis es trobin degudament connectats.
Per tal que un terreny es consideri solar és necessari, endemés, que tingui assenyalades les alineacions i les rasants, que no hagi estat inclòs en un pla de millora urbana o en un polígon d'actuació pendents de desenvolupament i que, per a edificar-lo, no s'hagin de cedir altres terrenys per a obrir carrers o vies. 

2. Això no obstant, pot atorgar-se llicència, condicionada a la realització simultània de les obres d'urbanització, quan concorrin les circumstàncies següents: 

   a. Que estigui aprovat el corresponent projecte d'urbanització o d'obres.
   b. Que s'asseguri l'execució simultània de la urbanització mitjançant la constitució de caució en metàl·lic, o en fons públics dipositats a la Tresoreria municipal, aval bancari, hipoteca o garantia similar, sense perjudici del que estableix l'article33 del D.303/1997, de 25 de novembre, del Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística. 

La garantia no ha de ser de quantia inferior a l'import calculat de les obres d'urbanització pendents imputables al sol·licitant i, amb aquesta finalitat, en el procediment d'atorgament de la llicència els tècnics municipals han d'informar sobre aquests extrems.
Mentre no es constitueixi la garantia, no es pot atorgar la llicència. En qualsevol cas, i d'acord amb la legislació vigent (art. 41.2 R.G.U.), no es permet l'ocupació dels edificis fins que no estigui completament acabada l'obra urbanitzadora. 


Art. 59.- Llicències d'edificació en sòl urbanitzable 

En el sòl urbanitzable només poden atorgar-se llicències de parcel·lació i d'edificació un cop s'hagin aprovat els corresponents plans parcials urbanístics i projecte d'urbanització i es compleixin els requisits de l'article 41 del R.G.U.


SECCIÓ TERCERA. RÈGIM JURÍDIC PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I D'ACTIVITATS EN EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ, VOLUM O ÚS DISCONFORME O INCLOSOS DINS D'UN ÀREA DE PLANEJAMENT O D'EXECUCIÓ.
Art. 60.- Edificis, instal·lacions i usos en situació de fora d'ordenació 

Els edificis, les construccions, les instal·lacions i els usos anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Pla d'ordenació o del planejament que el desenvolupi, que estiguin subjectes per raó de les seves determinacions a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament, queden en situació de fora d'ordenació.
També queden en aquesta situació les construccions, les instal·lacions i els usos disconformes amb el planejament, respecte dels quals no sigui possible l'aplicació de les mesures de restauració previstes per la legislació vigent. 


Art. 61.- Règim jurídic aplicable als edificis, instal·lacions i usos en situació de fora d'ordenació 

La situació de fora d'ordenació comporta el següent règim jurídic d'acord amb la legislació urbanística vigent (articles 102 L.U., 181 i ss R.M.A. i 63 R.P.L.): 

1. Obres prohibides i obres autoritzables.
   a. Obres prohibides:
      - Obres de consolidació.
      - Obres d'augment de volum.
      - Obres de modernització.
      - Obres que incrementen el valor d'expropiació dels edificis o instal·lacions.
   b. Obres autoritzables:
      - Amb caràcter general.
      -  Reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat, la seguretat de les persones, l'ornament i la bona conservació de l'immoble.
       - Amb caràcter excepcional.
       - Obres parcials o circumstancials de consolidació quan no estigui prevista l'expropiació, cessió gratuïta o enderroc de la finca en el termini de quinze anys a comptar des de la data en què es pretenguin realitzar les obres.
   c. El valor de les obres que s'autoritzen no pot ser en cap cas compensat en els expedients expropiatoris o de reparcel·lació. 
   d. L'eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables està condicionada a la corresponent anotació de les condicions imposades en la inscripció registral de la finca. 

2. Usos i activitats autoritzables.
   a. Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència, que tinguin lloc dins d'un edifici o instal·lació en situació de fora d'ordenació, poden continuar realitzant-se fins que no s'hagi de dur a terme l'expropiació, la cessió gratuïta , l'enderroc o el cessament.
   b. Els canvis de nom, les modificacions de l'activitat existent amb llicència i la instal·lació d'una nova activitat, sempre que no comporti la realització d'obres prohibides i no dificulti l'execució del planejament, poden autoritzar-se mitjançant llicència a precari. Tanmateix, només es pot autoritzar el canvi d'ús per activitats provisionals d'oficines, comercials i les altres previstes en l'article 53 de la L.U.
   c. L'autorització per a la instal·lació d'un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora d'ordenació no ha de ser en cap cas compensat en els expedients expropiatoris o de reparcel·lació. 


Art. 62.- Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme 

1. Els edificis i instal·lacions anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Pla d'ordenació o del planejament que el desenvolupi, que no estiguin en situació de fora d'ordenació, però que no obstant, el seu volum o ús no sigui compatible o resulti disconforme amb els nous paràmetres imperatius o amb les condicions bàsiques del nou planejament, estan en situació de volum o ús disconforme. 

2. Als efectes del que estableix l'apartat anterior s'entén per condicions bàsiques del nou planejament les determinacions sobre sostre edificable, alineació, alçària, volum, ocupació màxima permesa de les parcel·les, separació de les edificacions, nombre d'habitatges, i ús compatible en la mesura que siguin aplicables per a la classe de sòl de què es tracti. 


Art. 63.- Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme 

1. Obres autoritzables.
(M) En els edificis i les instal·lacions en situació de volum o ús disconforme s'autoritzaran obres en els termes d'allò que disposa l'art.108 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, o el que disposin els textos legals que el subtitueixin i la normativa reglamentària de desplegament. Totes les obres hauran d'ajustar-se a les condicions d'ús del POUM i les d'esgotament del nombre de plantes admeses sempre que les noves plantes per damunt de les antigues que es conserven, s'ajustin a la fondària, alçada màxima i dimensió dels patis i espais comuns d'accés als habitatges a les del pla i als de les condicions d'habitabilitat dels habitatges.

En tots els casos que suposin increment de sostre o consolidació de volums precaris, el sostre total resultant de l'actuació en una parcel·la amb edificació disconforme no pot ser superior al que correspondria per aplicació de les determinacions del Pla d'ordenació en la parcel·la. S'admeten en edificis amb volum disconforme petites instal·lacions que comportin volum per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil o usos similars, sempre que l'ús sigui acceptable d'acord amb les Ordenances vigents. 

2. Usos i activitats autoritzables.
(M) En els edificis i les instal·lacions en situació de volum o ús disconforme s'autoritzaran usos i activitats en els termes d'allò que disposa l'article 108 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, o el que disposin els textos legals que el subtitueixin i la normativa reglamentària de desplegament.

Art. 64.- Edificis, instal·lacions i usos inclosos dins d'un àrea de planejament o execució 

Els edificis, les instal·lacions i els usos anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Pla d'ordenació que estiguin dins d'un àrea o àmbit de planejament o execució definida per aquest Pla o pel planejament que el desenvolupi es troben subjectes a les situacions generals següents: 

1. Edificis, instal·lacions o usos inclosos dins d'un àrea de planejament (Àrea o Sector). 
   
   a. Fins a la redacció del planejament derivat (pla especial urbanístic o de millora urbana en sòl urbà, o pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable).
Donat que encara no està definida l'ordenació urbanística de l'àrea, i per tant, no s'ha determinat la localització dels sistemes urbanístics a cedir o a expropiar ni les determinacions bàsiques de l'edificació, en aquestes àrees no es pot atorgar cap llicència d'obra o activitat.
   b. Durant la tramitació del planejament de desenvolupament.
Cal estar a allò que determini l'acord corresponent de suspensió de llicències.
   c. Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i prèviament a l'execució del Pla. 

S'està a les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum disconforme que s'han establert en els articles anteriors. 

2. Edificis, instal·lacions i usos inclosos dins d'un àrea d'execució (polígon d'actuació urbanística). 

   a. Fins a l'aprovació de l'instrument d'execució (projecte de reparcel·lació o d'expropiació), i fins l'aprovació quan calgui del pla de millora urbana.
S'ha d'estar a les normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum disconforme que s'han establert en els articles anteriors.
   b. Durant la tramitació dels instruments d'execució.
Cal estar al que determini l'acord de suspensió de llicències.
   c. Un cop sigui executiu l'instrument de gestió. 

S'està al que es determini en el propi instrument d'execució. 


Art. 65.- Règim transitori 

En qualsevol cas, les previsions adients per a resoldre totes les qüestions que aquest Pla d'ordenació o el planejament de desenvolupament plantegin respecte als edificis, instal·lacions i usos preexistents, estan també contemplades en les disposicions transitòries d'aquestes Normes urbanístiques, així com en les disposicions transitòries del planejament de desenvolupament que s'aprovi. SECCIÓ QUARTA. SEGUIMENT DE LES OBRES
Art. 66.- Seguiment de les obres 

1. Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l'Ajuntament ha d'assenyalar l'alineació i la rasant, assenyalament del qual s'estendrà l'acta corresponent. L'acta eximeix el promotor d'aquesta obra de tota la responsabilitat en l'alineació de l'edifici, si per a la seva realització s'ha ajustat a allò assenyalat. Aquest assenyalament té lloc prèvia sol·licitud de les persones interessades. 

2. Així mateix, l'interessat ha de comunicar a l'Ajuntament els moments en què l'obra sobrepassi la rasant del carrer i en què assoleixi l'alçària autoritzada, amb la finalitat que els serveis tècnics municipals realitzin les comprovacions adients, de les quals es pot estendre la corresponent acta. 

3. (M) Acabades les obres, i per a totes les edificacions amb independència del seu ús, l'interessat ho ha de comunicar a l'Ajuntament, amb una certificació visada del facultatiu director de les obres i altra documentació complementària, amb la finalitat de realitzar la inspecció final. S'ha de comprovar si l'interessat s'ha ajustat en la seva realització a la llicència atorgada i també si s'han refet tots els danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables, cables elèctrics o de telecomunicacions i qualsevol altre servei anàleg, així com també de caràcter privat o a tercers. 

4. Si la comprovació resulta positiva l'Ajuntament atorga la llicència de primera ocupació de l'edificació. En cas negatiu, no s'atorga la llicència de primera ocupació, i s' ha d'exigir la restauració dels serveis o elements malmesos, procedint-se si cal contra la garantia aportada amb aquesta finalitat, sens perjudici de les altres responsabilitats que corresponguin. 


Art. 67.- Establiment de terminis per edificar per part de l'Ajuntament 

1. L'Ajuntament, amb l'objectiu d'incentivar el sector de la construcció i d'evitar la retenció especulativa dels terrenys, pot exigir que els solars s'edifiquin dins dels terminis que puguin fixar el Programa d'actuació urbanística, els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana o els plans parcials urbanístics.
En defecte d'aquesta previsió, regeixen els terminis següents:
Dos anys per iniciar les obres en solars corresponents al sòl urbà consolidat.
Tres anys per iniciar les obres en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable, des de la recepció de les obres d'urbanització. 

2. L'Ajuntament pot constituir, si disposa de Programa d'actuació urbanística, el registre municipal de solars, seguint els tràmits previstos per la legislació vigent. 


Art. 68.- Infraccions urbanístiques i sancions 

1. Constitueix infracció urbanística tota vulneració de les prescripcions contingudes en la legislació urbanística, en aquest Pla d'ordenació i en el planejament i les ordenances de desenvolupament. 

2. Les infraccions urbanístiques determinen la incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística, que pot comportar la instrucció i resolució d'un únic o bé de diversos procediments que tinguin per objecte la imposició de sancions, l'adopció de mesures de reposició de la realitat física alterada o de l'ordre jurídic vulnerat i la determinació dels danys i perjudicis causats (articles 191 i ss L.U., i 47 i ss R.P.L.). 

3. L'aplicació de sancions als responsables no els exonera de l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis causats.

Accessibilitat