Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 2: règim del sòl

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 69.- Règim urbanístic del sòl
Art. 70.- Classificació del sòl segons el seu règim jurídic 

CAPÍTOL II. DETERMINACIÓ I REGULACIÓ DE L'ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI 

Art. 71.- Estructura general del territori i sistemes urbanístics
Art. 72.- Zones 

CAPÍTOL III. DETERMINACIONS DEL PLA D’ORDENACIÓ SOBRE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Art. 73.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl urbà
Art. 74.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl urbanitzable
Art. 75.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl no urbanitzable 

Accessibilitat