Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol I. Disposicions generals

Art. 69.- Règim urbanístic del sòl 

El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò previst en la legislació urbanística vigent (articles . 24 L.U. i 19 R.P.U.) es defineix a través de: 

a. La classificació del sòl segons el seu règim jurídic.
b. La determinació i la regulació de l'estructura general del territori.
c. La divisió del sòl en zones, sistemes, sectors, polígons o àrees segons la seva qualificació. 


Art. 70.- Classificació del sòl segons el seu règim jurídic 

1. El territori ordenat per aquest Pla d’ordenació es classifica, als efectes del seu règim jurídic, en sòl urbà (que pot ser consolidat o no consolidat), sòl urbanitzable (que pot ser delimitat i no delimitat) i sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris establerts per la legislació urbanística vigent (articles 24 i concordants de la L.U. i 7 L.S.). 

2. En els plànols d'ordenació es delimita la classificació del sòl que estableix aquest Pla d’ordenació. 

3. El sòl urbanitzable prèviament delimitat es transforma en sòl urbà per mitjà dels procediments establerts en l'ordenament urbanístic, i sempre és necessària l'aprovació definitiva del planejament parcial, la realització efectiva de les obres d'urbanització i el compliment dels deures urbanístics per part dels propietaris. 

4. Amb caràcter general, el sòl no urbanitzable només es pot transformar en urbanitzable mitjançant el procediment de revisió del Pla d’ordenació. S’admeten excepcionalment transformacions de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable mitjançant la modificació del Pla o l’aprovació del Programa d’actuació urbanística municipal, transformacions justificades en la necessitat de precisió de límits o bé quan es tracti de transformacions quantitativament i qualitativament poc rellevants que siguin d’interès general. Mitjançant la modificació del Pla el sòl no urbanitzable pot esdevenir urbà quan les circumstàncies objectives ho justifiquin, atès el caràcter reglat del sòl urbà.

Accessibilitat