Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol II. Determinació i regulació de l'estructura general del territori

Art. 71.- Estructura general del territori i sistemes urbanístics 

1. Els elements fonamentals de l'estructura general de l'ordenació del territori els estableix el present Pla en els plànols d'ordenació. 

2. Són elements determinants del desenvolupament urbà continguts en aquest Pla, i per tant elements de l'estructura general, els que s'enuncien en el següent quadre, acompanyats dels seu codi d'identificació que s'utilitza en els plànols:

CONCEPTE CLAU
Sistemes urbanístics
Sistema de viari (o de comunicacions) 1
Sistema ferroviari 2
Sistema d’infrastructures mediamb. i de serveis tècnics 3
Sistema d’espais lliures 4
Sistema d'equipaments 5
Sistema de protecció de sistemes generals 6 

Aquests sistemes urbanístics s’estableixen amb caràcter didàctic d’acord amb la “cultura urbanística” del municipi. Tanmateix, conceptualment i d’acord amb l’article 34 de la L.U., s’ha d’entendre que el sistema viari (1), el ferroviari (2) i el de protecció de sistemes (6) es corresponen amb el sistema de comunicacions, i que el d’infrastructures mediambientals i de serveis tècnics (3) s’incardina dins del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.

Zones
Zona d'edificis monumentals a conservar (clau 7)
Zona d'edificis a conservar (clau 8)
- inclosos al catàleg històric, artístic i ambiental (clau 8/1)
- no inclosos al catàleg històric, artístic i ambiental (clau 8/2)
Zona de trama d'edificis repetibles (clau 9)
- en àmbit d’interès subjecte a pautes de conjunt (clau 9/1)
- trama d’edificis repetibles (clau 9/2)
Zona de manteniment d'estructura edificatòria (clau 10)
- d'ús predominantment residencial (clau10/1)
Zona de trama en colmatació (clau 11)
- d'intervenció difusa (clau11/1)
- d'intervenció concentrada (clau11/2)
- d’intervenció difusa al Poble Nou...... (clau 11/3)
Zona d'extensió urbana (clau 12)
- en illa tancada (clau12/1)
- d'ordenació oberta (clau12/2)
Zona subjecte a ordenació volumètrica anterior (clau 13)
- a gran alçada (clau13/1)
- a baixa alçada (clau13/2)
Zona d’indústria urbana (clau 14)
- en quadrícula (clau14/1)
- aïllada (clau14/2)
Zona industrial St. Pere Molanta (clau 15)
Zona d’ordenació anterior (clau 16)
- residencial (clau 16/1)
- industrial (clau16/2)
Zona terciària (clau 17)
- amb limitació comercial alimentària (clau 17/1)
- sense limitació comercial alimentària (clau 17/2)
Sòl no urbanitzable (SNU)
Sòl no urbanitzable de protecció ecològica
- SNU-1. de rieres. Sistema hidrològic.
Sòl no urbanitzable de protecció paisatgística
- SNU-2. paisatges singulars (Sant Pau i la Serreta)
Sòls no urbanitzables de protecció agrícola i paisatgística
- SNU-3. Les Clotes
Sòls no urbanitzables de protecció agrícola
- SNU-4. àrees de vinyes
- SNU-5. de vinyes i d’horta 

3. Els sòls qualificats com a sistemes urbanístics generals, que configuren l'estructura general del territori, presenten un grau especial d'interès col·lectiu i són determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans, com també les seves transformacions en el temps. 

4. L'estructura general del territori es complementa a nivell més sectorial, mitjançant els sistemes urbanístics locals. 

5. La consideració de sistema urbanístic implica la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys, segons que disposa la legislació urbanística. 


Art. 72.- Zones 

1. Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús que s'exigeixen de forma específica a cadascuna d’elles. 

2. Les zones generals que integren l'estructura general en el sòl urbà i en l’ urbanitzable són el resultat de creuar en el territori el binomi format pels usos globals i la forma de l'edificació. 

3. La zona general que integra l'estructura general en el sòl no urbanitzable es determina pel valor rural, natural, ecològic i paisatgístic que es vol preservar del procés urbà i promocionar pels seus valors intrínsecs. El sòl no urbanitzable es classifica així per raons d’incompatibilitat amb la seva transformació o bé per la seva inadequació per al desenvolupament urbà, de manera que és necessari preservar-lo per consideracions d’utilització racional del territori, de qualitat de vida i de desenvolupament urbanístic sostenible. 

4. Totes les zones generals o classes de sòl (sòl urbà, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable) es complementen mitjançant la divisió en les zones i subzones que s’estableixen.

Accessibilitat