Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol III. Determinacions del pla d'ordenació sobre la qualificació urbanística

Art. 73.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl urbà 

1. En el sòl urbà aquest Pla qualifica els sòls en zones i sistemes. 

2. El Pla conté les determinacions fixades per la legislació urbanística vigent respecte del sòl urbà (art. 58, apartats 2 al 5 L.U.) en els plànols d'ordenació. 


Art. 74.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl urbanitzable 

1. En el sòl urbanitzable delimitat, aquest Pla delimita els sectors de desenvolupament en plans parcials urbanístics i els elements fonamentals de l'estructura urbana (els sistemes generals) en els plànols d'ordenació, i estableix, a través de la qualificació urbanística en zones i sistemes, la regulació genèrica dels diferents usos principals i compatibles i dels seus nivells de densitat màxima, així com els índexs d’edificabilitat bruta.
En aquest tipus de sòl, la regulació detallada del sòl per a xarxa viària, estacionaments, zones verdes públiques, equipaments i dotacions comunitàries i edificació privada, resultarà de l'ordenació física que proposi el pla parcial urbanístic de conformitat amb aquestes Normes, i seguint els criteris orientatius de l'ordenació fixats en aquest Pla d’Ordenació. 

2. Aquest Pla d’ordenació contempla sòl urbanitzable en la categoria de no delimitat, establint les magnituds màximes o mínimes de les actuacions en funció dels diferents usos, les connexions amb infrastructures exteriors i els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria o gratuïta. La transformació d’aquest sòl requereix l’expressa conformitat de l’Ajuntament, i la tramitació del corresponent pla parcial de delimitació. 


Art. 75.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl no urbanitzable 

1. En el sòl no urbanitzable aquest Pla qualifica els terrenys en zones i sistemes. 

2. El sòl no urbanitzable està subjecte a les limitacions que estableix la legislació urbanística vigent (articles 47 a 51 L.U. i 20 L.S.).

Accessibilitat