Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 3: disposicions comunes de l'ordenació, de l'ús i condicionants d'habitabilitat

CAPÍTOL I. PARÀMETRES D'ORIENTACIÓ

Art. 76.- Definició 


CAPÍTOL II. DISPOSICIONS COMUNES ALS SISTEMES D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

Art. 77.- Definició dels conceptes
Art. 78.- Planta Baixa
Art. 79.- Planta soterrani
Art. 80.- Alçada de les plantes pis
Art. 81.- Elements tècnics de les instal·lacions
Art. 82.- Cossos sortints
Art. 83.- Vol màxim dels cossos sortints
Art. 84.- Elements sortints
Art. 85.- Ventilació i il·luminació
Art. 86.- Condicions d’il·luminació i ventilació en obres d'ampliació
Art. 87.- Celoberts
Art. 88.- Patis de ventilació 


CAPÍTOL III. SISTEMA D'ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ SEGONS ALINEACIONS DE VIAL

Art. 89.- Definició dels conceptes
Art. 90.- Alineació de vial
Art. 91.- Amplada de vial
Art. 92.- Alçada
Art. 93.- Regles sobre determinació d'alçades
Art. 94.- Regles sobre mitgeres
Art. 95.- Profunditat edificable
Art. 96.- Espai lliure interior
Art. 97.- Reculades 


CAPÍTOL IV. SISTEMA D'ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ AÏLLADA

Art. 98.- Conceptes
Art. 99.- Desenvolupament del volum edificable
Art. 100.- Ocupació màxima de parcel·la
Art. 101.- Sòl lliure d'edificació
Art. 102.- Alçada màxima i nombres de plantes
Art. 103.- Separacions mínimes
Art. 104.- Construccions auxiliars
Art. 105.- Tanques
Art. 106.- Adaptació topogràfica i moviment de terres 


CAPÍTOL V. SISTEMA D'ORDENACIÓ SEGONS VOLUMETRIA ESPECÍFICA

Art. 107.- Distribució de l'edificabilitat neta
Art. 108.- Ordenació de la forma de l'edificació
Art. 109.- Ocupació màxima de parcel·la
Art. 110.- Cota de referència de la planta baixa
Art. 111.- Paràmetres en la configuració unívoca
Art. 112.- Paràmetres de la configuració flexible
Art. 113.- Localització relativa de l'edificació 


CAPÍTOL VI. REGULACIÓ D'USOS

Art. 114.- Bases de la regulació
Art. 115.- Conceptes
Art. 116.- Desenvolupament de la regulació d'usos
Art. 117.- Classes d'usos
Art. 118.- Usos provisionals 

REGULACIÓ DE L'ÚS EXTRACTIU
Art. 119.- Definició
Art. 120.- Prohibició
Art. 121.- Regulació de l’ús extractiu
Art. 122.- Documentació de la sol·licitud de llicència
Art. 123.- Altres requisits 

DISPOSICIONS SOBRE L'ÚS D'APARCAMENT I ESTACIONAMENT
Art. 124.- Definició
Art. 125.- Reserva d'espais per a estacionament i condicions
Art. 126.- Previsió d'aparcament en els edificis
Art. 127.- Condicions de les places d'aparcament i garatge
Art. 128.- Característiques de la construcció
Art. 129.- Alçada lliure mínima
Art. 130.- Accessos
Art. 131.- Rampes
Art. 132.- Ventilació
Art. 133.- Resistència
Art. 134.- Protecció d'obertures
Art. 135.- Sortida d'emergència
Art. 136.- Conducció d'aigua, extintors, detectors, etc
Art. 137.- Prohibicions
Art. 138.- Aplicació de normes tecnològiques
Art. 139.- Supòsit especial de denegació
Art. 140.- Llicència 

ÚS INDUSTRIAL
Art. 141.- Classificació d'activitats.
Art. 142.- Nivells sonors
Art. 143.- Categories de les activitats
Art. 146.- Consideració de categoria quan s'apliquen mesures correctores
Art. 147.- Regulació
Art. 148.- Instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació

ELS USOS TERCIARIS
Art. 149.- Definició
Art. 150.- Condicions de l’ús hoteler
Art. 151.- Condicions de l’ús comercial
Art. 152.- Condicions de l’ús d’oficines

CARACTERÍSTIQUES DE L'ÚS DE HABITATGE
Art. 153.- Ordenança
Art. 154.- Definicions
Art. 155.- Condicions específiques
Art. 156.- Condicions d'habitabilitat 
 

Accessibilitat