Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol I. Paràmetres d'orientació

Art. 76.- Definició 

1. L’índex d'edificabilitat bruta o per zona és el límit màxim d'edificabilitat, expressat en m2st/m2s (metre quadrat de sostre edificable/metre quadrat de sòl) de l'àrea de referència de cada unitat de zona. 

2. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació, tenen la consideració de baixos i pisos.
Són computades també, per al càlcul d'aquesta superfície, les corresponents als cossos sortints tancats o semitancats, les de les edificacions o cossos d'edificació auxiliars i les edificacions existents que es conservin.
Així mateix, es comptabilitzen com a sostre els entresolats i els espais sotacoberta. En aquest darrer cas, quan la seva superfície superi el 50% de l’ocupació en planta pis, es comptabilitza com una planta més a efectes d’alçada total i nombre de plantes màxim.
No són computades les superfícies d'accessos públics sota pòrtics, ni els porxos oberts, ni les superfícies de sostre per a dotacions públiques , ni els cossos sortints oberts. Tampoc comptabilitzen els espais sotacoberta quan siguin destinats a les instal·lacions que són permeses per sobre de l’alçada reguladora. 

3. L’envoltant màxima d'edificació és el que resulta en funció dels paràmetres o constants en cada sistema d'ordenació. 

4. L'índex d'intensitat neta d'edificació per parcel·la és el resultat de dividir l'edificabilitat màxima permesa en cada parcel·la per la seva superfície. L'edificabilitat màxima permesa és el resultat de la distribució entre totes les parcel·les de l'edificabilitat neta de cada unitat de la zona o sector. En el còmput de l'edificabilitat s'inclouen les superfícies de totes les plantes per sobre de la planta soterrani. En l'edificabilitat també s’han de computar els cossos sortints tancats o semitancats, els celoberts i els patis de ventilació. L'edificabilitat total computada no pot superar en les parcel·les en pendent la que resulti de l'edificació en terreny en pla horitzontal.

Accessibilitat