Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 4: regulació dels sistemes urbanístics

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE ELS SISTEMES URBANÍSTICS

Art. 157.- Definició dels sistemes i sistemes generals
Art. 158.- Tipus de sistemes
Art. 159.- Delimitació dels sòls destinats a sistemes urbanístics
Art. 160.- Titularitat i afectació del sòl per a sistemes urbanístics
Art. 161.- Obtenció dels sistemes urbanístics
Art. 162.- Valoració dels sistemes urbanístics
Art. 163.- Sistemes urbanístics i proporcionalitat
Art. 164.- Cessions gratuïtes 


CAPÍTOL II. REGULACIÓ DELS SISTEMES

SISTEMA VIARI (Clau 1)

Art. 165.- Definició
Art. 166.- Tipus de vies
Art. 167.- Titularitat
Art. 168.- Règim general
Art. 169.- Condicions d'ús
Art. 170.- Protecció del sistema viari (carreteres i camins)
Art. 171.- Ordenació de cruïlles
Art. 172.- Precisió de les determinacions en els diferents tipus de vies
Art. 173.- Viaductes
Art. 174.- Necessitat de llicència
Art. 175.- Publicitat
Art. 176.- Estudis d'impacte ambiental
Art. 177.- Àrees d'estacionament.

SISTEMA FERROVIARI (Clau 2)
Art. 178.- Definició
Art. 179.- Desenvolupament.
Art. 180.- Titularitat
Art. 181.- Règim
Art. 182.- Condicions especials per als plans parcials urbanístics
Art. 183.- Mesures de seguretat
Art. 184.- Llicència municipal

SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES MEDIAMBIENT. I DE SERVEIS TÈCNICS (clau 3)
Art. 185.- Definició i contingut
Art. 186.- Condicions d'ús funcionals
Art. 187.- Condicions d'ordenació i d’edificació

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES (clau 4)
Art. 188.- Definició
Art. 189.- Determinacions del Pla d’ordenació
Art. 190.- Titularitat
Art. 191.- Usos
Art. 192.- Condicions dels jardins públics
Art. 193.- Condicions de les àrees esportives

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (clau 5)
Art. 194 - Definició i règim
Art. 196.- Determinacions en sòl urbà
Art. 197.- Restants determinacions
Art. 198.- Assignació d'usos
Art. 199.- Condicions d'edificació

SISTEMA DE PROTECCIÓ DE SISTEMES URBANÍSTICS GENERALS (clau 6)
Art. 200.- Definició i regulació 
Art. 200bis.- (M) Sistema d'habitatges dotacionals públics (clau 5HDP)
 

Accessibilitat