Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol I. Disposicions generals sobre els sistemes urbanístics

Art. 157.- Definició dels sistemes i sistemes generals 

1. Els sistemes urbanístics són aquells elements d'ordenació urbana que interrelacionats contribueixen a assolir els objectius del planejament en matèria d’infraestructures de comunicacions, d’infrastructures de serveis, d'equipaments i d'espais lliures.
2. S'entén per sistemes urbanístics generals el conjunt d'elements d'interès general que, relacionats entre si, configuren l'estructura general del territori i són determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà. 


Art. 158.- Tipus de sistemes 

1. Els sistemes urbanístics tenen la condició de sistemes generals quan d'acord amb l'article 71 d'aquestes Normes integrin l'estructura general del territori. Els sistemes urbanístics generals tenen un nivell de servei d’abast municipal o superior, i resten compresos en la categoria de sistemes generals els terrenys reservats per a les comunicacions, per a l’equipament comunitari i per als espais lliures.
La resta de sistemes urbanístics té la condició de sistemes locals. S’entenen com a sistemes urbanístics locals els terrenys reservats per a les comunicacions, per als equipaments i per als espais lliures, quan el seu nivell de servei és el sector en sòl urbanitzable i, en el cas del sòl urbà, el conjunt d’aquesta classe de sòl. 

2. La distinció entre sistemes urbanístics generals i locals fa referència al seu ordre i jerarquia en relació amb l'ordenació urbanística, però no afecta en cap cas el seu règim jurídic, el qual és el mateix per ambdós tipus. 

3. Sens perjudici d’allò que estableix l’article 71 d’aquestes Normes, l'estructura general del territori està integrada pels sistemes següents:
   a. sistema general de comunicacions i els seus àmbits de protecció
   b. sistema general ferroviari
   c. espais lliures destinats a parcs urbans i altres espais verds
   d. equipaments comunitaris
   e. infraestructures mediambientals i de serveis tècnics
   f. sistema natural, ecològic i paisatgístic
I es complementa a nivell local, amb els següents elements determinants del procés urbà:
   g. sistema viari local
   h. espais lliures i places i jardins públics
   i. equipaments col·lectius 

Els sòls destinats per aquest Pla d’ordenació a sistemes en sòl urbà es classifiquen de la forma següent:
Sistema viari (o de comunicacions)
Sistema de carreteres, camins, carrers, etc. 1
Sistema de ferroviari 2
Sistema de serveis tècnics 3
Sistema d’espais lliures
Parcs urbans 4A
Places i jardins urbans 4B/4
Aparcaments 4B/6
Sistema d’equipaments 5
Espais verds de protecció de vials 6 

Aquesta classificació es formula a efectes didàctics d’acord amb la “cultura” urbanística del municipi. Tanmateix, i d’acord amb l’article 30 L.U., s’ha d’entendre que les claus 1, 2, 4B/6 i 6 formen part del sistema de comunicacions, les claus 3 i 5 del sistema d’equipaments comunitaris i les claus 4A i 4B/4 del sistema d’espais lliures. 


Art. 159.- Delimitació dels sòls destinats a sistemes urbanístics 

El Pla d’ordenació delimita gràficament els sòls destinats a sistemes generals que formen part de l'estructura general del territori, incloent-hi els elements territorials o supramunicipals situats en el terme municipal, així com els sòls destinats a sistemes locals que complementen aquesta estructura. 


Art. 160.- Titularitat i afectació del sòl per a sistemes urbanístics 

1. El sòl reservat per a sistemes urbanístics resta vinculat a aquesta destinació. 

2. Els sòls per a sistemes urbanístics han de ser, amb caràcter general, de titularitat pública, encara que poden ser de titularitat privada en aquells supòsits en què així es determini per aquest Pla d’ordenació o pel planejament derivat que el desenvolupi. 

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de gestió privada del domini públic en règim de concessió, respecte d'aquells sistemes en què aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé o amb els objectius urbanístics del Pla. 


Art. 161.- Obtenció dels sistemes urbanístics 

Els sistemes generals i locals s'obtenen, segons el règim urbanístic del sòl en què se situïn, d'acord amb els instruments previstos per la legislació urbanística vigent. 


Art. 162.- Valoració dels sistemes urbanístics 

1. Els sistemes es valoren segons els criteris fixats per la legislació urbanística vigent (article 23 i següents de la L.S.)
2. El valor que correspon als sistemes generals adscrits a un sector de planejament parcial o a àmbits d’actuació en sòl urbà es determina d’acord amb la legislació vigent, tenint en compte l’aprofitament urbanístic de cada àmbit o sector. 


Art. 163.- Sistemes urbanístics i proporcionalitat 

1. La superfície dels terrenys ordenats per plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics, plans de millora urbana i polígons d’actuació, destinada a sistemes , queda determinada, de conformitat amb la Llei i amb el Reglament, pels estàndards específics que per a cada sector o àmbit estableixen aquestes Normes, tenint en compte els índexs d'edificabilitat, densitats, usos i intensitat d’usos i posició urbana. 

2. Donada la relació referida a l’apartat anterior, qualsevol reducció dels estàndards per a sistemes , o del caràcter gratuït de la seva cessió, acordada o imposada durant la vigència del Pla d’ordenació, comporta la reducció dels coeficients d'edificabilitat en la mateixa proporció en què s'hagin alterat els estàndards esmentats. En els casos d’actuació per expropiació, quan s’hagi de garantir l’execució anticipada de determinats sistemes inclosos en polígons, l’ens expropiatori se subroga en els drets corresponents als sòls objecte d’expropiació. 

3. En el cas dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, les previsions sobre superfície, edificabilitat, nombre d’habitatges i espais de cessió obligatòria responen a un criteri de proporcionalitat que ha de mantenir-se en el supòsit d'ampliació o reducció. 


Art. 164.- Cessions gratuïtes 

1. En sòl urbà no consolidat inclòs en àmbits d’actuació, s’han de cedir obligatòriament i gratuïta els sòls destinats als sistemes urbanístics locals com els vials, els parcs i els jardins públics , les dotacions públiques de caràcter local i els sistemes urbanístics generals que aquest Pla inclogui dins l’àmbit corresponent. També s’han de cedir els percentatges sobre l’aprofitament urbanístic que determina l’article 43 de la L.U.
Sense perjudici d'això, tots els sòls destinats a sistemes poden ser objecte d’expropiació.
Tanmateix, els sòls destinats a equipaments i a dotacions (i a ampliacions) que en el moment de l'aprovació d'aquest Pla d’ordenació siguin de domini privat, poden continuar mantenint la seva titularitat privada, tret que esdevingui necessària la seva titularitat pública concretada en un planejament que ho determini. 

2. En el sòl urbanitzable, els terrenys de cessió gratuïta i obligatòria per part dels propietaris corresponen als vials, espais lliures, zones verdes i dotacions públiques de caràcter local, als altres sistemes locals i als sistemes urbanístics generals que el Pla adscriu als àmbits corresponents, i el sòl edificable corresponent al 10 per 100 (en termes de sostre) de l’aprofitament urbanístic del sector.