Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 5: regulació del sòl urbà

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 201.- Zones
Art. 202.- Desenvolupament del Pla d’ordenació
Art. 203.- Alineacions i rasants
Art. 204.- Tractament del sòl urbà
Art. 205.- Polígons d'actuació urbanística
Art. 206.- Ordenances d'edificació i ús
Art. 207.- Àrea Central
Art. 208.- Plans especials urbanístics i de millora urbana 


CAPÍTOL II. REGULACIÓ DE LES ZONES

Zona d'edificis monumentals catalogats (clau 7)
Art. 209.- Definició
Art. 210.- Condicions d'ordenació i edificació
Art. 211.- Condicions d'ús 

Zona d'edificis a conservar (clau 8)
Art. 212.- Definició i subzones
Art. 213.- Condicions d'ordenació i edificació
Art. 214.- Condicions d'ús 

Zona d'edificis repetibles (clau 9)
Art. 215.- Definició i subzones
Art. 216.- Condicions d'ordenació
Art. 217.- Condicions d'edificació
Art. 218.- Condicions d'ús 

Trama a mantenir-hi l'estructura edificatòria (clau 10)
Art. 219.- Definició i subzones
Art. 220.- Condicions d'ordenació 

Subzona residencial (clau 10.1)
Art. 221.- Condicions d'edificació
Art. 222.- Condicions d'ús 

Pla de millora carrer Comerç
Art. 223.- Antiga subzona clau 10.2
Art. 224.- Condicions d'ús 

Zona de trama en colmatació (clau 11)
Art. 225.- Definició
Art. 226.- Condicions comunes d'ordenació 

Subzona de trama en saturació d'intervenció difusa (clau 11.1)
Art. 227.- Condicions específiques d'edificació i d’ús 

Subzona de trama en saturació d'intervenció concentrada (clau 11.2)
Art. 228.- Condicions d'edificació específiques
Art. 229.- Condicions d'ús 

Subzona de trama en saturació d’intervenció difusa Poble Nou (clau 11.3)
Art. 230.- Condicions d'edificació i ús 

Zona d'extensió urbana (clau 12)
Art. 231.- Definició i subzones
Art. 232.- Condicions d'ús 

Subzona d'extensió urbana en illa tancada (clau 12.1)
Art. 233.- Definició
Art. 234.- Condicions d'ordenació
Art. 235.- Condicions d'edificació 

Subzona d'extensió urbana en ordenació oberta (clau 12.2)
Art. 236.- Definició.
Art. 237.- Condicions d'ordenació
Art. 238.- Condicions d'edificació 

Zona subjecta a ordenació volumètrica anterior (clau 13)
Art. 239.- Definició i subzones
Art. 240.- Condicions d'ordenació
Art. 241.- Condicions d'ús 

Zona indústria urbana (clau 14)
Art. 242.- Definició i subzones 

Subzona de quadrícula industrial en transformació (clau 14.1)
Art. 243.- Definició
Art. 244.- Condicions d'edificació
Art. 245.- Condicions d'ús 

Subzona d'indústria aïllada (clau 14.2)
Art. 246.- Definició
Art. 247.- Condicions d'edificació de la zona 14.2
Art. 248.- Condicions d'ús 

Zona industrial St. Pere Molanta (clau 15)
Art. 249.- Definició
Art. 250.- Condicions d'ordenació
Art. 251.- Modificacions 

Zona d’ordenació anterior (clau 16)
Art. 252.- Definició i subzones
Art. 253.- Condicions d’ordenació
Art. 254.- Modificacions 

Zona terciària (clau 17)
Art. 255.- Definició i subzones
Art. 256.- Condicions d’ordenació
Art. 257.- Condicions d’ús 


CAPÍTOL III. POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA

Art. 258.- Característiques generals dels polígons d’actuació 
 

Accessibilitat