Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Capítol III. Polígons d'actuació urbanística

Art. 258.- Característiques generals dels polígons d’actuació 

1. Aquest Pla d’ordenació delimita polígons d’actuació urbanística, alguns dels quals responen en els seus trets fonamentals a Unitats d’Actuació previstes en el Pla anterior que no han estat objecte de desenvolupament. 

2. A les pàgines següents hi figuren les fitxes detallades de cadascun d’ells. 

3. A la taula de la pàgina següent hi figuren les característiques principals de tots els polígons d’actuació, com a resum de les fitxes detallades. 

4. D’acord amb l’article 12.1 d’aquestes Normes, determinats polígons, malgrat la seva denominació, es conceptuen com a sectors subjectes a Pla de millora urbana. Aquesta plans de millora s’han de tramitar i aprovar prèviament a l’execució urbanística, i a més de les altres determinacions legalment procedents han de definir les obres d’urbanització necessàries d’acord amb l’article 58.3 L.U. 

PAU-4 MODIFICACIÓ 25-01-07
 
Aprovació inicial Ple municipal 16/05/2006
Aprovació definitiva per CTUB 25/01/2007
Publicació DOGC 09/03/2007

Projecte urbanització: aprovat definitivament JGL 14/07/2008

Projecte reparcel·lació voluntària - mod. compensació bàsica
aprovació definitiva JGL 14/07/2008

PAU- 15

Pla de Millora Urbana: Aprovat definitivament en la sessió del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de data 15 de juliol de 2008.
Urbanització: en tràmit
Reparcel·lació: en tràmit

PAU21

Aprovat pel Ple Municipal el dia 15/06/2004
Aprovat definitivament per la CTU en sessió 16/03/2005
acordada la seva publicació a efecte d'executivitat en sessió de 18/05/2005

PAU22

PMU aprovat pel Ple Municipal el 26/10/10
PMU aprov definitivament 22/03/11


POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚM.25 - Casa Vidal i Folquet

Accessibilitat