Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 6: regulació del sòl urbanitzable

TÍTOL 6. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE

Art. 259.- Definició
Art. 260.- Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat
Art. 261.- Determinacions del planejament derivat en sòl urbanitzable
Art. 262.- Reserves per a sistemes locals i sistemes generals adscrits
Art. 263.- Regulació del sòl urbanitzable delimitat 
Art. 264.- Drets i deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat
Art. 265.- Usos globals i zones
Art. 266.- Determinacions per als sectors delimitats
Art. 267.- Aprofitament urbanístic del sector
Art. 268.- Vialitat, aparcaments i integració ambiental
Art. 269.- Sòl urbanitable amb pla parcial aprovat o en tramitació
Art. 271.- SUD 2. Domenys III
Art. 272.- SUD 3. Mas Rabassa
Art. 273.- SUD 4. La Pelegrina
Art. 274.- SUD 5. Les Bassetes
Art. 275.- SUD 6. Porroig
Art. 276.- SUD 7. Marges Alts
Art. 277.- SUND . Sòl urbanitzable no delimitat.
Art. 278.- Desenvolupament de l'edificació 

Accessibilitat