Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Regulació del sòl urbanitzable

Art. 259.- Definició 

1. Tenen la condició de sòl urbanitzable tots aquells terrenys que, en el marc de l'estratègia territorial definida per aquest Pla, es declaren aptes per a ser urbanitzats i no s'inclouen en altres categories de sòl urbà i no urbanitzable. 

2. La delimitació del sòl urbanitzable es reflecteix en el plànol de “Classificació del sòl. Usos globals. Sòl Urbà i Sòl Urbanitzable”. 

En funció de les previsions de desenvolupament d'aquest Pla es contemplen dues categories de sòl urbanitzable: delimitat i no delimitat, d'acord amb l'article 33.3 de la L.U. 


Art. 260.- Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat 

1. Aquest Pla d'ordenació inclou en sòl urbanitzable delimitat aquells sectors que:
   a. han iniciat el desenvolupament del seu pla parcial, sense que s'hagin però acomplert encara la totalitat dels deures urbanístics exigibles, com els de cessió i/o urbanització.
   b. Els sectors específicament delimitats pel Pla d'ordenació. 

2. De conformitat amb l'article 16 de la L.S., i amb l'article 33.4 de la L.U., els propietaris de sectors de sòl urbanitzable delimitat poden promoure la seva transformació urbanística mitjançant la formulació, tramitació i aprovació del corresponent pla parcial urbanístic. 

3. El Pla d'ordenació de Vilafranca compta amb tretze sectors de sòl urbanitzable delimitat. 

D'aquests, sis disposen de Pla parcial aprovat i un es troba en avançat estat de tramitació (consultar Annex II) 

El Pla preveu per altra banda set sectors de nova delimitació, en sòl ja previst per al seu desenvolupament o en sòl que aquest Pla d'ordenació proposa per a la seva transformació. Aquests set nous sectors de sòl urbanitzable delimitat són:
SUD 1. Camí i carretera de Moja
SUD 2. Domenys 3
SUD 3. Mas Rabassa
SUD 4. La Pelegrina
SUD 5. Les Bassetes
SUD 6. Porroig
SUD 7. Marges Alts 

4. Es classifiquen com a sòl urbanitzable no delimitat aquells àmbits territorials que el Pla d'ordenació no considera en aquest moment que hagin de ser objecte de transformació urbanística, però que marquen les directrius de creixement coherents amb el model territorial i amb els criteris de continuïtat i sostenibilitat aplicats en aquest Pla . 


Art. 261.- Determinacions del planejament derivat en sòl urbanitzable 

1. Els plans parcials urbanístics que es redactin i es tramitin per a desenvolupar aquest Pla d'ordenació en el sòl urbanitzable han de complir les determinacions establertes en la legislació urbanística i en els seus reglaments, i les que de forma específica es fixen en aquest capítol. 

2. Els plans parcials urbanístics han de respectar les condicions d'aprofitament urbanístic, usos i densitats residencials sectorials fixades per aquest Pla d'ordenació, la superfície i posició dels sòls destinats a sistemes que es fixen específicament amb caràcter vinculant i mínim i les determinacions zonals respecte a usos, densitats residencials i intensitats edificables. 

3. El nombre màxim d'habitatges o unitats residencials de qualsevol sector de planejament es considera una determinació fonamental d'aquest Pla d'ordenació i en cap cas no pot sobrepassar-se sense la seva prèvia modificació. Mai no es pot superar el màxim de cent habitatges/ha. 

4. Mentre no s'aprovi el corresponent pla parcial de delimitació, els propietaris de sòl urbanitzable no delimitat s'han d'ajustar al règim jurídic previst per al sòl no urbanitzable. Mentre no s'aprovi i es desenvolupi el pla parcial s'està al règim legal establert, no admetent-se parcel·lacions ni obres d'urbanització o d'edificació, excepte quan es tracti d'executar algun dels sistemes generals previstos per aquest Pla d'ordenació. 

5. La millora de les condicions d'ús i obres de manteniment de les explotacions existents s'admeten exclusivament amb una renúncia explícita a compensacions en el marc del projecte de reparcel·lació. 

6. En tots els sectors de sòl urbanitzable, els elements d'urbanització a càrrec de la propietat han d'incloure un sistema de contenidors soterrats per a la recollida de residus sòlids, d'acord amb les previsions municipals de foment de la recollida selectiva i de valorització de residus. 

7. (M)Els projectes d'urbanització dels carrers hauran de preveure un màxim del 50% de la secció per al trànsit rodat. La resta es destinarà a vianants i, on calgui, a carril bici o espais verds, admetent-se també en els sectors d'ús industrial l'aparcament.


Art. 262.- Reserves per a sistemes locals i sistemes generals adscrits 

El Pla d'ordenació reserva i localitza el sòl de cessió per a espais lliures i equipaments i viari principal. En alguns casos aquests formen part de l'estructura general del territori i els sistemes urbans, amb la consideració de sistemes urbanístics generals; en altres casos, es defineixen com a sistemes urbanístics locals. Amb independència de superfícies majors indicades en els plànols i en les fitxes de cada sector de sòl urbanitzable, les reserves mínimes per espais lliures i equipament no han de ser mai inferiors a les que determina l'article 65, apartats 3 i 4, de la Llei d'urbanisme. 

Els plans parcials que desenvolupin aquet pla d'ordenació justificaran la integració dels sistemes d'espais lliures i equipaments a les xarxes urbanes i territorials existents. 

Aquells sectors que comptin en el seu interior o en els seus límits amb rieres han de garantir la seguretat respecte d' inundacions en un període de retorn de 500 anys, i les mesures i obres adoptades han de comptar amb l'informe de l'ACA. L'ordenació dels espais immediats a la riera s'ajustarà a les limitacions establertes en aquest Pla respecte a mesures de protecció físiques i ambientals, així com a la legislació aplicable. 


Art. 263.- Regulació del sòl urbanitzable delimitat 

1. El Pla d'ordenació delimita el sòl urbanitzable d'acord amb les condicions establertes en l'article 33 de la Llei d'urbanisme. 

2. Els sectors de sòl urbanitzable que compten amb pla parcial aprovat, en el moment de l'aprovació definitiva d'aquest Pla d'ordenació, es regulen per les condicions establertes pel seu pla parcial. 

3. El sectors de sòl urbanitzable delimitat es regulen per les determinacions generals que s'estableixen en aquestes Normes Urbanístiques i en les dels corresponents plans parcials urbanístics que desenvolupin cada sector. 

4. Les Normes dels plans parcials urbanístics han de fer referència a alguna de les zones regulades per aquest Pla d'ordenació, en particular a la zona 12-2 d'extensió urbana en ordenació oberta, a les 14-1 i 14-2, industrial, en modalitats entre mitgeres o aïllada, i a la 17 terciària. 

5. La distribució d'aquestes zones en l'àmbit del pla parcial s'ajusta als criteris definits pel Pla d'ordenació, assignant a cada illa o parcel·la la corresponent edificabilitat, així com l'aprofitament urbanístic ponderat en funció dels usos, les intensitats d'ús i les densitats residencials. 


Art. 264.- Drets i deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat 

D'acord amb la legislació vigent, els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els drets següents: 

a) A promoure el planejament derivat en les condicions i terminis fixats pel Pla d'ordenació i el Programa d'actuació urbanística municipal, si aquest existeix. 

b) Al 90% de l'aprofitament urbanístic del sector referit a llurs finques. 

c) A edificar els solars resultants 

De conformitat amb la Llei d'urbanisme, els propietaris de sòl urbanitzable delimitat estan subjectes als deures següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivades del planejament urbanístic. 

b) Cedir obligatòriament i gratuïta a l'Ajuntament tot el sòl necessari per als vials, espais lliures, zones verdes i dotacions públiques de caràcter local al servei del sector. 

c) Cedir obligatòriament i gratuïta el sòl necessari per a l'execució dels sistemes generals que el planejament general inclou o adscriu al sector. 

d) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per edificar el 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 

e) Costejar i, si s'escau, executar la urbanització del sector o àmbit corresponent. Executar les infraestructures de connexió amb els sistemes generals exteriors al sector i, en el seu cas, les obres i les instal·lacions necessàries per a l'ampliació o el reforç d'aquests sistemes requerides per la dimensió i densitat del sector i les intensitats d'ús que aquest generi, de conformitat amb els requisits i condicions que estableix aquest Pla d'ordenació. 

f) Edificar els solars en el termini que, en el seu cas, estableixi el planejament. 

g) Reservar el 20% del sostre residencial resultant per a la construcció d'habitatge de protecció pública. Aquesta reserva no s'aplica als sectors la Girada II, Molí d'en Rovira Sud, Ciutat Jardí Sant Julià i Melió Residencial, tenint en compte que el seu pla parcial i el projecte de reparcel·lació o de compensació es troben ja actualment aprovats definitivament. 

h) Conservar la urbanització, en els termes establerts en aquest Pla d'ordenació. 


Art. 265.- Usos globals i zones 

1. El Pla d'ordenació defineix per a cada sector els usos principals i complementaris, així com les intensitats i densitats màximes. Els usos globals definits per als sectors són: 
a) Residencial
b) Industrial 

Es consideraran usos compatibles o complementaris els de: 
c) Terciari
d) Comercial
e) Serveis i equipaments 

2. Els plans parcials urbanístics que desenvolupin els sectors de sòl urbanitzable han de localitzar en les corresponents zones els usos definits en el Pla d'ordenació, establint les condicions d'edificació i les intensitats d'ús d'acord amb les disposicions generals de les zones regulades en aquest Pla d'ordenació, particularment aquelles zones i subzones que regulen: 
a) la residència en extensió urbana d'ordenació oberta (zona 12-2)
b) l'ordenació del terciari (zona 17)
c) la indústria (zona 14.2) 


Art. 266.- Determinacions per als sectors delimitats 

Aquest Pla d'ordenació determina com a condicions bàsiques per a cada sector de sòl urbanitzable delimitat: 
a) La delimitació del sector a desenvolupar mitjançant plans parcials urbanístics.
b) Els objectius que caracteritzen cada sector.
c) Els sistemes generals urbanístics adscrits a cada sector i les reserves per a sistemes locals.
d) L'aprofitament urbanístic del sector.
e) La definició dels coeficients de ponderació en funció dels usos, de la intensitat d'usos i de la densitat d'ús residencial. 

Tanmateix, aquests coeficients tenen un caràcter merament orientatiu.
f) L'índex d'edificabilitat bruta màxima del sector.
g) L'ús global del sector, i les proporcions d'usos admeses.
h) La relació de zones admeses.
i) La senyalització amb valor preceptiu del traçat dels sistemes generals adscrits al sector i de les zones i sistemes locals amb ubicació obligatòria en l'àmbit del pla parcial, que es grafien a les fitxes corresponents a cada sector i en els plànols d'estructura general. 

Això no obstant, les alineacions previstes per al sistema viari bàsic poden variar-se en el pla parcial urbanístic sense disminuir la dimensió d'aquest viari bàsic ni modificar la connectivitat de la xarxa prevista pel Pla. 


Art. 267.- Aprofitament urbanístic del sector 

1. L'aprofitament urbanístic del sector és la resultant de sumar l'aprofitament de les zones admeses, en les proporcions previstes pel Pla d'ordenació. S'expressa en unitats d'aprofitament. 

2. L'aprofitament de cada zona és la resultant de multiplicar l'edificabilitat pel coeficient de ponderació, resultant de l'homogeneïtzació dels següents coeficients:
a) Coeficient de repercussió admissible del valor del sòl i de la urbanització en relació al preu de venda del sostre edificable de l'ús predominant.
b) Coeficient que expressa la rigidesa de la demanda de l'ús a cada zona. 

3. El pla parcial que desenvolupi cada sector ha de distribuir l'aprofitament urbanístic entre les diverses zones en funció de l'edificabilitat, els usos i la intensitat d'usos i la densitat residencial de cada sector, d'acord amb les previsions dels articles 36 i 37 de la Llei d'urbanisme. El pla parcial establirà els coeficients de ponderació corresponents al sector d'acord amb els criteris que en cada cas indiqui l'Ajuntament. 

El resultat de multiplicar el coeficient de ponderació (ua/m2 de sostre) per l'edificabilitat (m2 de sostre/m2 de sòl) de cada zona és l'aprofitament ponderat o homogeneïtzat, expressat en ua/m2 de sòl, que s'ha d'utilitzar a efectes de reparcel·lació i de cessió del 10% d'aprofitament. 

El sòl pertanyent al sistema públic hidràulic no computa a efectes del just repartiment de beneficis i càrregues. 


Art. 268.- Vialitat, aparcaments i integració ambiental 

1. El Pla d'ordenació defineix els traçats dels sistemes generals i dels sistemes locals que tenen continuïtat amb la xarxa bàsica o amb altres sectors. Correspon al pla parcial urbanístic la definició de les característiques tècniques i geomètriques de la xarxa de vialitat secundària (la qual ha de tenir una amplada suficient) i dels aparcaments. 

2. Tots els edificis han de tenir accés rodat des de la via pública, almenys pel que fa als serveis d'emergència. 

3. Els plans parcials urbanístics han de preveure com a mínim 1,2 places d'aparcament privat per cada 100 m2 edificats; endemés, hi ha haver també per cada 100 m2 edificats una plaça d'estacionament pública i vinculada amb la xarxa viària. 

4. Els plans parcials que desenvolupin els sectors definits per aquest Pla d'ordenació han de determinar la posició de les places d'aparcament públiques i han d'establir les condicions de les places privades. En aquells casos en què s'admetin activitats que requereixin un major nombre d'aparcaments aquests es vinculen a la parcel·la en què es desenvolupi l'activitat, fins i tot si es tracta d'un ús d'equipament públic. 


Art 269. Sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat o en tramitació 

Els sectors de sòl urbanitzable delimitat que han desenvolupat el planejament derivat d'acord amb les determinacions del planejament anterior i que compten amb pla parcial aprovat definitivament o en avançada tramitació, regeixen el seu desenvolupament per les determinacions d'aquest pla parcial.
Les fitxes que s'adjunten recullen els paràmetres bàsics de cada pla parcial. Són d'aplicació les determinacions del propi pla parcial aprovat, i a ell han de referir-se les actuacions públiques i privades de desenvolupament. 


Art. 270.- SUD 1. Camí i carretera de Moja 

a) Delimitació del sector discontinu. El sector de Camí i carretera de Moja, amb una superfície d'13,53 ha. queda delimitat per aquestes dues vies de referència, l'avinguda de Vendrell i la variant de la N-340. Es tracta d'un sector discontinu separat pel sistema ferroviari. 

b) Objectius. El desenvolupament d'aquest sector ha de garantir la continuïtat entre l'avinguda del Vendrell, i completar els teixits residencials i industrials que la limiten, constituint un àmbit de transició d'activitat mixta. 

c) Sistemes generals adscrits. La proximitat a la variant i al ferrocarril determina àmplies àrees de protecció de sistemes. S'hi adscriu l'execució del pas inferior (per sota del ferrocarril) de connexió entre les dues zones. 

d) Aprofitament urbanístic. Es distribuirà l'aprofitament corresponent a una edificabilitat bruta de 0,45 m2 de sostre/m2 de sòl. 

e) Usos. S'admeten usos residencials, unifamiliars i plurifamiliars, industrials en les categories compatibles amb la residència, terciaris i comercials. 

Les proporcions mínimes d'usos no residencials, en relació al sostre total admès són:
- 30% de terciari, que s'ha de disposar entre el ferrocarril i la carretera de Moja.
- 10% d'industrial o comercial, que s'ha de disposar en el front del camí de Moja
- 35% d'ús mixt: residencial plurifamiliar i comercial o terciari en més d'una planta, que es s'ha de disposr preferentment en el front de l'avinguda del Vendrell. La proporció de sostre comercial ha de ser com a mínim del 20% del sostre corresponent a aquesta zona.
- 25% màxim d'ús residencial unifamiliar agrupat, que s'ha de disposar en les àrees interiors. 

f) Zones admeses. S'utilitzen les zones que figuren en l'Art. 265 d'aquestes Normes Urbanístiques. 

g) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica. 

Art. 271.- SUD 2. Domenys III 

a) Delimitació del sector. El sector, amb una superfície de 34,78 ha, queda delimitat per la variant de la carretera N-340, el polígon industrial Domenys 1, la carretera de Domenys i el sòl urbanitzable no delimitat. 

b) Objectius. Previsió de nou sòl industrial en continuïtat amb els polígons existents. 

c) Sistemes generals adscrits. Protecció de sistemes de viari i riera. 

d) Àrees inundables. Els plànols indiquen les àrees inundables corresponents a la riera de Llitrà; el Pla Parcial adoptarà les mesures que garanteixin la seguretat per les avingudes corresponents a 500 anys de període de retorn, a través de la previsió de les obres necessàries o de la reserva de les àrees inundables per a usos compatibles: espais lliures, jardins…, excloent d'aquestes àrees els murs de tancaments i les edificacions. 

e) Aprofitament urbanístic: Es distribuirà l'aprofitament corresponent a una edificabilitat bruta de 0,45 m2 de sostre/m2 de sòl. 

f) Usos. L'ús principal és l'industrial i terciari, i s'admeten usos comercials i d'equipament. 
Els àmbits que estan fora de la TUC actual, per la implantació d'establiments comercials, canvis d'activitat o ampliacions de mitjans (MEC) i grans (GEC i GECT) establiments comercials, també hauran de comlir els criteris de localització de l'article 9 del Decret Llei 1/2009.
En relació amb els usos admissibles, s'haurà de limitar els usos relacionats amb les activitats de logística i/o emmagatzematge. 

g) Zones admeses. Industrials : zona 14- i terciàries: zona 17. 

h) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica. 
 

Art. 272.- SUD 3. Mas Rabassa 

a) Delimitació del sector. El sector, amb una superfície de 20,14 Has, queda delimitat per la variant de la N-340, el sector de Melió Residencial, i el del Molí d'en Rovira Sud i pel sòl urbà de la zona del Molí d'en Rovira. 

b) Objectius. Consolidar el creixement de la vila, tancant amb usos residencials i terciaris la zona compresa entre el sòl urbà del Molí d'en Rovira i la variant de la N-340, i conformar un espai d'ús empresarial, terciari i hoteler lligat a l'activitat del vi. 

c) Sistemes generals adscrits. El sòl reservat per a espais lliures i equipaments forma part de l'estructura general, així com els carrers que han de garantir la continuïtat amb els teixits urbans existents. 

d) Aprofitament urbanístic. Es distribuirà l'aprofitament corresponent a una edificabilitat bruta de 0,65 m2 de sostre/m2 de sòl. 

e) Usos. Els usos principals són el terciari, empresarial (vitivinícola), comercial, hoteler i el residencial. Les proporcions mínimes de sostre per a usos no residencials són:
- 15%, de parc empresarial i hoteler, que s'ha de disposar amb continuïtat a l'espai lliure que ve de l'estació.
- 8%, de terciari, que s'ha de disposar en el fron de la variant.
- 5% d'ús comercial, que s'ha de disposar en les àrees residencials. 

f) Zones admeses. Les corresponents a residència d'extensió urbana d'ordenació oberta: zona 12-2 i la d'ordenació del terciari: zona 17. 

g) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de cooperació. 
 

Art. 273.- SUD 4. La Pelegrina 

a) Delimitació del sector discontinu (separat per la rotonda de connexió prevista). Forma part dels nous sectors de creixement delimitats al nord-est del nucli urbà. La Pelegrina té una superfície de 14,78 ha. i està limitat per la via del mateix nom, l'Hospital Comarcal, la carretera, els nous traçats viaris del Pla d'ordenació i la riera de l'Adoberia. 

b) Objectius. Consolidar el creixement de la vila, amb predomini d'usos residencials i reserves per a espais comercials i terciaris. 

c) Sistemes generals adscrits. Formen part de l'estructura general els sistemes d'espais lliures, les reserves de sòl que es disposen al nord de nucli i a l' entorn a la riera. També es considera com a sistema general la reserva d'equipament junt a l'Hospital Comarcal. 

d) Àrees inundables. Els plànols indiquen les àrees inundables corresponents a la riera de l'Adoberia; el Pla parcial adoptarà les mesures que garanteixin la seguretat per les avingudes corresponents a 500 anys de període de retorn, a través de la previsió de les obres necessàries o de la reserva de les àrees inundables per a usos compatibles: espais lliures, jardins…, excloent d'aquestes àrees els murs de tancaments i les edificacions.
Per tal de garantir la continuïtat dels sistemes naturals en el desenvolupament dels sectors de Llevant es recomana la incorporació de l'àrea inundable al sistema d'espais lliures. 

e) Aprofitament urbanístic. Es distribuirà l'aprofitament corresponent a una edificabilitat bruta de 0,65 m2 de sostre/m2 de sòl. 

f) Usos. Es considera com a ús principal el residencial. Es consideren usos complementaris el terciari i el comercial.
La proporció del sostre total destinada a usos no residencials és com a mínim:
- 5% d'ús terciari, situat preferentment en els principals fronts.
- 5% d'ús comercial, situat en les àrees residencials. 

g) Zones admeses. L'ordenació del sector pren com a referència de regulació de zones les corresponents a la zona de residència d'extensió urbana: zona 12-2 i la d'ordenació del terciari: zona 17. 

h) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica. 
 

Art. 274.- SUD 5. Les Bassetes 

a) Delimitació del sector. Forma part dels nous sectors de creixement delimitats al nord-est del nucli urbà. Les Bassetes té una superfície de 17,30 ha. i està limitat per la carretera d'Igualada, el ferrocarril, l'avinguda de la Pelegrina i la riera. Es tracta d'un sector físicament discontinu, amb sistemes generals adscrits. 

b) Objectius. Consolidar el creixement de la vila, amb predomini d'usos residencials i reserves per a espais comercials i terciaris. 

c) Sistemes generals adscrits. Formen part de l'estructura general els sistemes d'espais lliures i les reserves de sòl que es disposen entorn a la riera. És d'aplicació l'article 23.1, paràgraf tercer, d'aquestes Normes; el canvi d'ús industrial a residencial i el cobriment de les vies del ferrocarril generen beneficis i plusvàlues per aquest sector, el qual es considera discontinu físicament. S'adscriu al sector una part del sistema general de cobriment del ferrocarril, i concretament la propietat del sòl s'ha de fer càrrec de les despeses de cobriment del ferrocarril (línia de rodalies i nova d'alta velocitat) des de l'avinguda de Vilanova fins l'avinguda de Barcelona. 

d) Àrees inundables. Els plànols indiquen les àrees inundables corresponents a la riera de l'Adoberia; el Pla parcial adoptarà les mesures que garanteixin la seguretat per les avingudes corresponents a 500 anys de període de retorn, a través de la previsió de les obres necessàries o de la reserva de les àrees inundables per a usos compatibles: espais lliures, jardins…, excloent d'aquestes àrees els murs de tancaments i les edificacions.
Per tal de garantir la continuïtat dels sistemes naturals en el desenvolupament dels sectors de Llevant es recomana la incorporació de l'àrea inundable al sistema d'espais lliures. 

e) Aprofitament urbanístic. Es distribuirà l'aprofitament corresponent a una edificabilitat bruta de 0,65 m2 de sostre/m2 de sòl. 

f) Usos. Es considera com a ús principal el residencial. Es consideren usos complementaris el terciari i el comercial.
La proporció del sostre total destinada a usos no residencials és com a mínim:
- 5% d'ús terciari, situat preferentment en els principals fronts.
- 5% d'ús comercial, situat en les àrees residencials. 

g) Zones admeses. L'ordenació del sector pren com a referència de regulació de zones les corresponents a la zona de residència d'extensió urbana: zona 12-2 i la d'ordenació del terciari: zona 17. 

h) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica. 

Art. 275.- SUD 6. Porroig 

a) Delimitació del sector. La riera el separa del polígon industrial dels Cirerers, limita amb el ferrocarril i els nous traçats viaris el separen del SNU. 

b) Objectius. Consolidar la nova àrea industrial, constituint un nou front industrial o terciari a la nova via. 

c) Sistemes generals adscrits. El traçat de les vies principals i l'espai de protecció entorn a la riera. 

d) Àrees inundables. Els plànols indiquen les àrees inundables corresponents a la riera de l'Adoberia; el Pla Parcial adoptarà les mesures que garanteixin la seguretat per les avingudes corresponents a 500 anys de període de retorn, a través de la previsió de les obres necessàries o de la reserva de les àrees inundables per a usos compatibles: espais lliures, jardins…, excloent d'aquestes àrees els murs de tancaments i les edificacions.
Per tal de garantir la continuïtat dels sistemes naturals en el desenvolupament dels sectors de Llevant es recomana la incorporació de l'àrea inundable al sistema d'espais lliures. 

e) Aprofitament urbanístic. Es distribuirà l'aprofitament corresponent a una edificabilitat bruta de 0,45 m2 de sostre/m2 de sòl. 

f) Usos. Es consideraran usos principals l'industrial, el terciari i el comercial. 
Els àmbits que estan fora de la TUC actual, per la implantació d'establiments comercials, canvis d'activitat o ampliacions de mitjans (MEC) i grans (GEC i GECT) establiments comercials, també hauran de comlir els criteris de localització de l'article 9 del Decret Llei 1/2009.


g) Zones admeses. Industrials: zona 14- i terciàries: zona 17. 

h) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica

Art. 276.- SUD 7. Marges Alts 

a) Aquest sector no es pot desenvolupar fins que la nova ordenació viària perimetral estigui en fase d'execució. 

b) Delimitació del sector. El sector, amb una superfície de 6,96 Ha, queda delimitat per la variant de la carretera N-340, l'autopista i l'avinguda de Barcelona, proposant un nou nus amb la carretera de Barcelona i la continuïtat del carrer paral·lel a la variant. 

c) Objectius. Conformar una porta d'accés mitjançant un front terciari que doni façana des de la variant i l'autopista i estructuri l'extrem d'entrada sud-oest de la ciutat. 

d) Sistemes generals adscrits. S'imputa al sector la despesa d'urbanització del carrer paral·lel a la variant N-340 actual que ha de garantir la continuïtat amb els teixits urbans del nucli. 

e) Aprofitament urbanístic: Es calcularà en base a una edificabilitat bruta de 0,45 m2 de sostre/m2 de sòl. 

f) Usos. Es consideraran usos principals l'industrial, el terciari i el comercial. Els sectors que estan fora de la TUC actual, per la implantació d'establiments comercials, canvis d'activitat o ampliacions de mitjans (MEC) i grans (GEC i GECT) establiments comercisls, també hauran de comlir els criteris de localització de l'article 9 del Decret Llei 1/2009. 
 L'ordenació tindrà en compte la regulació sectorial aplicable en matèria de carreteres. 

g) El sistema d'actuació urbanística previst és de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica. 

Art. 277.- SUD . Sòl urbanitzable no delimitat. 

1. El Pla d'ordenació preveu una reserva de sòl urbanitzable no delimitat situada en dos àmbits que tenen continuïtat amb els sectors de desenvolupament residencial i industrial. Es preveu un sòl urbanitzable no delimitat (Domenys) fonamentalment industrial, de 25 ha. aproximadament, i un altre sòl no delimitat bàsicament residencial (l'Om), de superfície aproximada 41 ha. 

2. El sòl inclòs en aquesta categoria pot ser objecte de delimitació, si s'escau, en el marc d'un Programa d'actuació urbanística municipal, d'acord amb el que s'estableix en els articles 58 i 60 de la Llei d'urbanisme. El planejament que ordeni el sector, en aquest cas el pla parcial, ha d'ésser de delimitació d'acord amb l'article 33.4 de la Llei d'urbanisme.
La delimitació de nous sectors s'ha de justificar mitjançant la necessitat de nou sòl d'ús residencial o industrial d'acord amb les següents condicions: 

   a) Un mínim del 70% del sòl urbanitzable delimitat ex novo (sense comptar el que ja comptava prèviament amb pla parcial) en aquest Pla d'ordenació ha de comptar amb pla parcial urbanístic aprovat.
   b) Un mínim del 50% del sòl urbanitzable delimitat en aquest Pla d'ordenació ha d'estar urbanitzat.
   c) Els sòls urbanitzables contemplats a l'apartat a), immediats als sòls que es vulguin delimitar en cada cas, han d'estar urbanitzats en un 70%. 

3. En la delimitació d'aquest sectors s'ha de justificar la coherència amb els criteris de desenvolupament definits en aquest Pla d'ordenació i la continuïtat dels sistemes urbans i territorials. S'han de determinar: 
   
   a) les cessions mínimes de cada sector per a viari, espais lliures i equipaments, les quals no seran inferiors al 45% del sòl brut.
   b) els sistemes generals urbanístics adscrits a cada sector, seguint els criteris de continuïtat de sistemes definits pel Pla d'ordenació.
   c) els usos principals i compatibles, d'acord amb els criteris de localització i proporcions establertes en aquest Pla d'ordenació. Les proporcions d'usos comercials i terciaris en les àrees residencials han de ser com a mínim del 10%.
   d) les edificabilitats màximes de cada sector, indicades en m2 de sostre/m2 de sòl, no poden ser superiors als 0,65 m2 de sostre/m2 de sòl en sectors de desenvolupament residencial, terciari o mixte, ni de 0,45 m2 de sostre/m2 de sòl en sectors d'ús industrial.
   e) l'aprofitament mig dels sectors residencials no pot ser superior a 0,6 unitats d'aprofitament m2 de sòl del sector.
   f) l'aprofitament mig en els sectors industrials no pot ser superior a 0,27 unitats d'aprofitament m2 de sòl del sector.
   g) Les densitats màximes, que no han de superar els 55 hab/ha. 


Art. 278.- Desenvolupament de l'edificació 

Els plans parcials urbanístics, en regular la disposició de l'edificació segons les indicacions establertes per a cada sector, han de prendre com a punt de referència les determinacions dels sistemes d'ordenació fixats en el sòl urbà, sens perjudici de la preferent aplicació, si fa al cas, de les determinacions establertes en la regulació de cada sector.

Accessibilitat