Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Títol 7: regulació del sòl no urbanitzable

TÍTOL 7. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

Art. 279.- Definició, finalitat i tipus
Art. 280.- Desenvolupament del Pla
Art. 281 - Vies rurals
Art. 282.- Parcel·lacions urbanístiques i segregacions
Art. 283.- Usos a sòl no urbanitzable.
Art. 284.- Nucli de població
Art. 285.- Actuacions d'interès públic i altres actuacions
Art. 286.- Instal·lacions d'obres públiques
Art. 287.- Serveis tècnics
Art. 288.- Àrees de protecció arqueològica. 


SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ ECOLÒGICA (SNU-1) I DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA (SNU-2) 
Art. 289.- Definicions i tipus
Art. 290.- PE. Muntanya de Sant Pau
Art. 291.- P. E. La Serreta. 


SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ AGRÍCOLA I PAISATGÍSTICA (SNU-3) 
Art. 292.- Definició 


SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ AGRÍCOLA (SNU-4 i SNU-5) 
Art. 293.- Definicions i tipus.
Art. 294.- Sòl no urbanitzable de protecció agrícola Tipus I (SNU-4)
Art. 295.- Sòl no urbanitzable de protecció agrícola Tipus II (SNU-5)
Art. 296.- Condicions d’ordenació de l’edificació. SNU-4 i SNU-5 


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- Usos disconformes
SEGONA.- Edificis fora d'ordenació i disconformes
TERCERA.- Parcel·les fora d'ordenació
QUARTA.- Enderrocs
CINQUENA.- Llicències
SISENA.- Polígons o sectors

DISPOSICIO ADDICIONAL

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA 
SEGONA


ANNEX
Inventari de Masies i construccions en sòl no urbanitzable

Accessibilitat