Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 11. Capítol Únic

Art. 352.1 de la Unitat d'Actuació núm.1.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats al Balcó de les Clotes, entre la Ctra. a Pacs i el Cementiri (antiga UA1- Balcó de les Clotes)

Condicions globals UA1:
· La superfície de la unitat és de 51.000 m2.
· Sostre màxim global de tot el conjunt: 46.750 m2
· Nombre màxim d'habitatges de tot el conjunt: 467


Art. 352.2 de la Unitat d'Actuació núm.1.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 12.2, en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 352.3 de la Unitat d'Actuació núm.1- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació aïllada.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 16 m., equivalents a planta baixa i 4 plantes pis.

c) S'admetrà soterrani, si el seu ús és d'aparcament. La superfície ocupada en planta no podrà sobresortir de la projecció vertical de l'edifici.


Art. 352.4 de la Unitat d'Actuació núm.1.- CONDICIONS D'ÚS

a) S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 12.2.:
Condicions d'ús:

   -L'ús d'habitatge plurifamiliar (s'admet la ubicació d'habitatges a la planta baixa sempre que es garanteixi el compliment de la previsió de places d'aparcament dins la mateixa finca)

   -També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 7.3-garatges,7.4-tallers de reparació i estacions de servei (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

b) S'haurà de construir 15 m2 per vivenda per a garatge.

Accessibilitat