Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 12. Capítol Únic

Art. 354.1. de la Unitat d'Actuació núm.3.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats a l'illa delimitada pel Balcó de les Clotes i els carrers Peguera, Sant Jaume i l'Escorxador, antiga UA3 - Illa C/Peguera i C/St.Jaume.

Condicions globals UA3:
· La superfície global de l'àrea és de 2.920 m2.
· El sostre edificable màxim serà de 5.800 m2.
· El sostre edificable per a usos comercials serà, com a màxim, d'un 20%.
· El nombre màxim de vivendes serà 58.


Art. 354.2. de la Unitat d'Actuació núm.3.-  CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 11.2 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 354.3. de la Unitat d'Actuació núm.3.-  CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació segons alineació de vial.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 13 m., equivalents a planta baixa i 3 plantes pis.

c) S'admetrà soterrani fins a 2 plantes adscrites a l'ús d'aparcament; la superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció sectorial de l'edifici.

d) Es deixarà espai lliure a la planta baixa que dóna al c/ Peguera, que permeti la connexió de l'espai lliure de l'illa amb la zona de l'escorxador.


Art. 354.4. de la Unitat d'Actuació núm.3.-  CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.2.:

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.3-garatges,7.6-obtenció o transformació de béns (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat