Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 13. Capítol Únic

Art. 355.1. de la Unitat d'Actuació núm.4.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats a l'illa del gas definida pels carrers de la Beneficència, Sant Jaume, Escorxador i Peguera, amb exclusió dels terrenys que formen la unitat d'actuació 4 bis, que es defineix a l'article 355.6.

Condicions globals UA-4:
· La superfície de la unitat d'actuació és de 9.581,79 m2.
· El sostre edificable màxim és de 18.673 m2.
· El nombre màxim d'habitatges serà de 186.


Art. 355.2. de la Unitat d'Actuació núm.4.-  CONDICIONS D'ORDENACIÓ

S'aplica la regulació de la subzona clau 11.2 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 355.3.de la Unitat d'Actuació núm.4.-  CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació per alineació de vial.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 17 m. equivalents a planta baixa i 4 plantes pis. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 4 metres.

La façana mínima serà de 9 metres.

c) S'admetrà soterrani fins a dues plantes adscrites a l'ús d'aparcament; la superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.


Art. 355.4 de la Unitat d'Actuació núm.4.- CONDICIONS D'ÚS

a) S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.2.

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.3-garatges,7.6-obtenció o transformació de béns (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

b) S'haurà de construir una superfície de 15 m2/habitatge per a garatge. 


NORMATIVA QUE ES PROPOSA (UA- 4 BIS) 


Art. 355.6.de la Unitat d'actuació núm.4.-  DEFINICIÓ (UA-4bis)

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats a l'illa del gas en la cantonada Peguera/Beneficència.

Condicions globals UA-4bis:
· La superfície de la unitat d'actuació és de 976,11 m2.
· El sostre edificable és de 2.442 m2.
· El percentatge màxim de sostre edificable per a usos comercials i similars és del 13%.
· El nombre màxim d'habitatges és de 24.


Art. 355.7.de la UA-4.-  CONDICIONS D'ORDENACIÓ (UA-4bis)

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 11.2 en tots els aspectes no contemplats en les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 355.8.de la Unitat d'Actuació núm.4.-  CONDICIONS D'EDIFICACIÓ (UA-4bis)

a) S'aplica el sistema d'ordenació per alineació de vials.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 17 m. equivalents a planta baixa i 4 plantes pis. L'alçada lliure mínima a la planta baixa serà de 4 m.

c) S'admetrà soterrani fins a 2 plantes adscrites a l'ús d'aparcament; la superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.

d) Sota el cos de l'edifici que fa front al carrer Beneficència es deixarà lliure la planta baixa per a l'accés a l'aparcament interior de l'illa.

Podrà ocupar-se, però, la planta baixa en una franja central de 4,5 m. i tota la profunditat de l'edifici per permetre l'accés a les plantes superiors. En tot cas resultaran dues vies d'accés a l'interior de l'illa de 5 m. d'amplada cadascuna.


Art. 355.9. de la Unitat d'Actuació núm.4.-  CONDICIONS D'ÚS (UA4-bis)

S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.2. Condicions d'ús:

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.3-garatges,7.6-obtenció o transformació de béns (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat