Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 14. Capítol Únic

Art. 356.1 de la Unitat d'Actuació núm.5.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats a l'entorn de la Plaça Lluís Via.

Condicions globals UA5:
· La superfície de la unitat és de 600 m2.
· El sostre edificable màxim serà de 1.200 m2.
· El percentatge màxim de sostre edificable per a usos comercials i similars serà del 50%.
· El nombre màxim de vivendes serà de 12.


Art. 356.2 de la Unitat d'Actuació núm.5.-CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona 11.1 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques expresses d'aquesta unitat.


Art. 356.3 de la Unitat d'Actuació núm.5.-CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació segons alineació de vial.

b) L'alçada màxima en l'edificació més propera al c/ St. Jaume serà de 13 m., equivalents a planta baixa i 3 plantes pis. Com a planta baixa es considera la que està al nivell de c/Beneficència. L'alçada màxima de l'edificació confrontada amb el passatge serà, en el carrer Beneficència de 10 m. equivalents a planta baixa i dues plantes pis, la façana retirarà 3 m. respecte l'alineació del vial per permetre l'accés des de la plaça al carrer. En el carrer Muralla l'alçada màxima de l'edificació serà de 7 m., equivalents a planta baixa i planta pis, per aquest mateix volum tangent al passatge.


Art. 356.4 de la Unitat d'Actuació núm.5.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.1. 

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar. 

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.4-tallers de reparació i estacions de servei,7.6-obtenció o transformació de béns tots en la 1ª. Categoria, 7.3-garatges en la 2a. categoria, 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu (excepte discoteques), 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat