Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 15. Cápítol Únic

Art. 358.1 de la Unitat d'Actuació núm.7.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats a l'Espirall, tocant a la carretera d'Igualada.
Estudi de detall pel desenvolupament de la UA-7 (apv. Ple municipal el 22 juliol de 1993)

Condicions globals UA7:
· La superfície de la unitat és de 10.011 m2.
· El sostre edificable màxim serà de 15.517 m2.
· L'ús comercial podrà ocupar només la planta baixa de l'edifici amb façana a la Ctra. Igualada.
· El nombre màxim de vivendes serà de 155.
· Alçades màximes edificables:
Edifici "A": Blocs A1, A2, A3: B IIII alt=14,25ml
Edifici "B": Blocs B1 i B6: B IIII "
Blocs B2, B3, B4, B5: B III alt=11,50ml

A efectes de contratar l'altura dels edificis projectats amb l'A.R.M. definida per aquesta actuació, s'ha considerat com a punt d'aplicació de la mateixa i en consonància amb les Ordenances Municipals, el punt mig del bloc amb façana a la ctra. d'Igualada i a un nivell màxim d' 1ml respecte la rasant del carrer. 


Art. 355.2 de la Unitat d'Actuació núm.7.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

S'aplica la regulació de la subzona 12.2 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques expresses d'aquesta unitat. 


Art. 358.3 de la Unitat d'Actuació núm.7.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació aïllada.


Art. 358.4 de la Unitat d'Actuació núm.7.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 12.2:

-L'ús d'habitatge plurifamiliar (s'admet la ubicació d'habitatges a la planta baixa sempre que es garanteixi el compliment de la previsió de places d'aparcament dins la mateixa finca)

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 7.3-garatges,7.4-tallers de reparació i estacions de servei (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat