Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 16. Capítol Únic

Art. 360.1. de la Unitat d'Actuació núm.9.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats entre Eugeni d'Ors, Pere III i el Pla del Diable.

Condicions globals UA9:
· La superfície de la unitat és de 10.116 m2.
· El sostre edificable màxim serà de 9.027 m2.
· Els usos comercials i similars només es podran localitzar a la planta baixa.
· El nombre màxim de vivendes serà 90.


Art. 360.2. de la Unitat d'Actuació núm.9.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 12.2, en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 360.3. de la Unitat d'Actuació núm.9.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació aïllada.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 13 m., equivalents a planta baixa i tres plantes pis, per al bloc més pròxim al c/ Eugeni d'Ors i de 10 m., equivalents a planta baixa i dues plantes pis per a l'altre.

c) S'admet una planta soterrani adscrita a l'ús d'aparcament. La superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.

d) Les tanques opaques seran d' 1 m.


Art. 360.4. de la Unitat d'Actuació núm.9.- CONDICIONS D'ÚS

a) S'admeten els usos establerts per a la zona 12.2:

-L'ús d'habitatge plurifamiliar (s'admet la ubicació d'habitatges a la planta baixa sempre que es garanteixi el compliment de la previsió de places d'aparcament dins la mateixa finca)

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 7.3-garatges,7.4-tallers de reparació i estacions de servei (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.


b) S'haurà de construir com a mínim 15 m2. per vivenda per a garatge.

Accessibilitat