Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 17. Capítol Únic

Art.361.1 de la Unitat d'Actuació núm.10.– DEFINICIO

Compren els terrenys de sòl urbà situats en una franja de 50ml, contigua al carrer Eugeni d'Ors, entre el carrer Francesc de Paula Bové i la Rambla Moret, carrer nou paral.lel al nord d'Eugeni d'Ors.

Condicions globals UA10
· La superfície de la unitat és de 9.840m2.
· El sostre edificable màxim serà de 15.650m2
· El percentatge màxim de sostre edificable per a usos comercials i similars serà el que correspon a l'ocupació de la planta baixa.
· El nombre màxim de vivendes serà de 156


Art.361.2 de la Unitat d'Actuació núm.10.- CONDICIONS D'ORDENACIO

S'aplica la regulació de la subzona 12/2 en tots els aspeces no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art.361.3 de la Unitat d'Actuació núm.10.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

-S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació aïllada

-S'admetrà el soterrani fins a 2 plantes adscrites a l'ús d'aparcament. La superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.


Art.361.4 de la Unitat d'actuació núm.10.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos previstos a la subzona clau 12/2:

-L'ús d'habitatge plurifamiliar (s'admet la ubicació d'habitatges a la planta baixa sempre que es garanteixi el compliment de la previsió de places d'aparcament dins la mateixa finca)

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 7.3-garatges,7.4-tallers de reparació i estacions de servei (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat