Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 18. Capítol Únic

Art.362.1 de la Unitat d'Actuació núm.11.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats entre l'Avda. del Pla del Diable i els carrers F.de Paula Bové i Joan XXIII.

Condicions globals UA11:
· La superfície de la unitat és de 37.270m2.
· El sostre edificable màxim serà de 18.635m2
· L'ús comercial és tolerat en el front que dóna al carrer Joan XXIII, només en planta baixa.
· El nombre màxim de vivendes serà de 152. 


Art.362.2 de la Unitat d'Actuació núm.11.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació en la subzona Clau 11.1, d'intervenció difusa, en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expressades per a aquesta unitat U.A.11, definides en aquest Estudi de Detall.

b) La grandària mínima de la parcel·la indivisible afecta a l'edificació, comprendrà com a mínim cada unitat d'edificació d'habitatges definit en el plànol núm. 2 (corresponent a l'ED.) i que són: unitats A, B, C, D, E, F, G i H. Cadascuna es subjectarà al règim determinat per a les comunitats de propietaris en la vigent legislació de la Propietat Horitzontal.

c) La façana mínima per a cada unitat d'habitatge serà de 5 mts.


Art.362.3 de la Unitat d'Actuació núm.11.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació aïllada.

b) Cada conjunt d'edificacions es projectarà en unitat de composició.

c) L'ocupació màxima permesa per a cada rengla ve definida gràficament en el plànol núm 2. Tota l'edificació restarà compresa dins d'aquest gàlib màxim definit, permetent-se reculades de les alineacions. També es permetrà volar cossos sortints per fora del gàlib màxim, fins a un màxim de 0,80 mts. En el cas de cossos semitancats o tancats, comptaran a efectes d'edificabilitat (el 50% de la superfície en els semitancats i el 100% de la superfície en els tancats).

d) Alçades màximes:
- Per a les unitats edificatòries G i H, el nombre de plantes màxima serà de B IIII, i l'alçada màxima 16 mts. mesurada des de la cota de la planta baixa.
- Per la resta d'unitats edificatòries, el nombre de plantes màxima serà de B I reculada amb 8 mts. de fons (en qualsevol posició respecte els plans de façanes), i l'alçada màxima 10 mts. mesurada des de la cota de la planta baixa.
Ambdós casos, es considera la planta baixa com la que el seu terra se situa com a màxim a 1 mts. per damunt o per sota el nivell definitiu del terreny a la façana principal.
En el cas de carrers amb pendents superiors al 5%, es considerarà la possibilitat de situar el terra de la planta baixa 1 mts. per damunt o per sota de la cota de rasant del carrer en el punt mig de cada tram de façana que es determini i sense que es pugui donar un desnivell superior als 1,80 mts. en cap punt.
e) Tots els murs testers dels edificis tindran, a efectes d'acabats, la mateixa consideració de façanes principals.
f) Les cobertes podran ser planes o inclinades amb un màxim del 30% de pendent.
g) No s'admeten construccions auxiliars.
h) Les tanques a carrer, espais lliures comunitaris i entre veïns es construiran amb materials opacs fins una alçada màxima d'1,80 mts, mesurada per damunt de les seves rasants o cota de nivell de major alçada.
Totes aquestes tanquen tindran un tractament unitari en consonància amb les solucions de façana dels edificis projectats.
i) Es reservarà una plaça d'aparcament per a cada un dels habitatges, a ubicar en forma d'aparcament col·lectiu a les plantes subterrànies de les edificacions.
L'ocupació d'aquestes plantes subterrànies serà igual a l'ocupada per la planta baixa, amb la possibilitat d'incrementar-la en 1,50 mts. per la part posterior de jardí privat en les unitats edificatòries A, B, C, D, E i F, i fins a 2,80 mts. per la part anterior, fins al límit de la vorera pública, de les unitats edificatòries G i H. 


Art.362.4 de la Unitat d'Actuació núm.11.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos previstos per a la subzona Clau 11.1.: 

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.
-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.4-tallers de reparació i estacions de servei,7.6-obtenció o transformació de béns tots en la 1ª. Categoria, 7.3-garatges en la 2a. categoria, 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu (excepte discoteques), 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat