Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 19. Capítol Únic

Art.363.1 de la Unitat d'Actuació núm.12.– DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats al llarg de la Rambla Moret.

Condicions globals UA12:
· La superfície de la U.A. és de 39.800 m2.
· El sostre edificable màxim será de 30.262.
· El percentatge màxim de sostre edificable per a usos comercials i similars serà del 20% i el sostre mínim en planta baixa serà de 2.000 m2.
· El nombre máxim de viviendes serà de 282.


Art. 363.2 de la Unitat d'Actuació núm.12.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona cau 12/2 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 16 m, equivalents a planta baixa i quatre pisos. Serà obligatori mantenir una alçada idèntica per a tots els blocs.

c) S'admetrà planta soterrani fins a 2 plantes, adscrites a l'ús d'aparcament. La superfície ocupada en planta no podrà sobresortir de la projecció vertical de cada torre.

d) Per a una bona composició de l'alçat es definirà una rasant de pendent uniforme des de l'extrem A al B. Quan la planta baixa es destini a vivenda, s'aixecarà del terra 1ml, per uniformar el comercial que tindrà 4ml. Es buscarà que les diferents torres tinguin un tractament d'elements de façana semblants i regulars, així com idèntiques cobertes.


Art. 363.3 de la Unitat d'Actuació núm.12.- CONDICIONS D'US

a) S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 12/2.:

-L'ús d'habitatge plurifamiliar (s'admet la ubicació d'habitatges a la planta baixa sempre que es garanteixi el compliment de la previsió de places d'aparcament dins la mateixa finca)

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 7.3-garatges,7.4-tallers de reparació i estacions de servei (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.


b) S'haurà de construir una superfície de 15m2 de vivenda per cada vivenda per a garatge.

Accessibilitat