Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 20. Capítol Únic

Art. 364.1 de la Unitat d'Actuació núm.13.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà delimitats pels carrers Eugeni d'Ors, Joan XXIII, Arboç i Claret.

Condicions globals UA13:
· La superfície de la unitat és de 5.670 m2.
· El sostre edificable màxim serà de 11.530 m2.
· L'ús comercial o similar es localitzarà a la planta baixa.
· El nombre màxim de vivendes serà 116.


Art. 364.2 de la Unitat d'Actuació núm.13.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 11.2 per a tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 364.3 de la Unitat d'Actuació núm.13.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació segons alineació de vial.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 19 m., equivalents a planta baixa i 5 plantes pis.

c) S'admetrà soterrani fins a 2 plantes adscrites a l'ús d'aparcament, la superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.

d) En el desenvolupament d'aquesta U.A. podrà segregar-se la parcel·la compresa pels carrers Eugeni d'Ors, St. Antoni Mª Claret i prolongació Pau Benach, reservant-se l'espai edificable que l'hi correspon a la resta de l'U.A. per l'execució posterior.


Art. 364.4 de la Unitat d'Actuació núm.13.- CONDICIONS D'ÚS

a) S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.2.

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.3-garatges,7.6-obtenció o transformació de béns (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

b) S'haurà de construir una superfície com a mínim de 15 m2. per vivenda, per a garatge

Accessibilitat