Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 21. Capítol Únic

Art. 366.1 de la Unitat d'Actuació núm.15.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats entre la carretera de Moja, el tren camí Fariner i el nou carrer.

Condicions globals UA15:
· El sostre edificable màxim és de 23.690 m2.
· El percentatge màxim de sostre edificable per a usos comercials i similars serà el corresponent a l'ocupació de la planta baixa.
· El nombre màxim de vivendes serà 206.


Art. 366.2 de la Unitat d'Actuació núm.15.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) La regulació queda definida en els plànols de l'E.D. i amb les condicions d'ordenació descrites.


Art.366.3 de la Unitat d'Actuació núm.15.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

1. S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació aïllada segons el P.G. amb tot el que no s'hagi especificat amb aquest E.D.

2. Volum edificable.
El volum edificable és el definit en l'Estudi de Detall del que sols es podran tolerar variacions mínimes dels cossos sortints i que quedaran regulats pel sostre edificable màxim que serà de 23.690 m2 i el nombre d'habitatges màxims de 206.

3. Ocupació màxima de la parcel·la.
Queda definida en el plànol nº 6 de l'Estudi de Detall, en el que respecte a la planta soterrani, les plantes baixes i pisos podran sobresortir de les alineacions en un vol màxim d' 1,5 m. en els casos tancats i de 1,80 en els semitancats i oberts.
L'ocupació màxima no queda limitada en el P.G. que sols limita el sostre edificable, però queda definida en l'Estudi de Detall.

4. Sòl lliure d'edificació
Els terrenys que queden lliures d'edificació segons l'E.D., no podran ésser objecte d'aprofitament, tret dels estrictament necessaris pel desenvolupament dels usos comunitaris, previ projecte degudament justificat.

5. Alçada màxima i nombre de plantes
L'alçada màxima de l'edificació és la definida en l'Estudi de Detall equivalent a 22 en planta baixa i 6 plantes pis en tot el bloc paral·lel a la ctra. de Moja, 16 m. equivalents a pl. baixa i 4 plantes pis en els blocs paral·lels a la zona verda i escola C. Mestres i de 10 m., pl. baixa i dues plantes pis, en el bloc contigu amb la Via de Ponent. Els restants paràmetres queden definits a l'article 127 del P.G. referent als blocs aïllats.

6. Separacions mínimes
Queden degudament reglamentades en el plànol nº 6 de l'Estudi de Detall.

7. Construccions auxiliars
No es permetrà cap construcció auxiliar que no sigui comunitària i degudament justificada.

8. Tanques
Queden definides en l'article 105 del POUM.

9. Adaptació topogràfica i moviment de terres
Queden definides en l'article 106 del POUM.

10. Cossos sortints
Els cossos sortints queden regulats amb tot el descrit a l'article 82 del POUM, menys en els punts 4 i 7 en què si que es tolera el vol dos cossos sortints en planta baixa per tractar-se d'una edificació aïllada.
Els cossos sortints es computen segons l'article 82 pel càlcul del sostre edificable.

11. Vol màxim dels cossos sortints
El vol màxim queda regulat per l'article 82 del POUM.

12. Elements sortints
Queden regulats per l'article 84.

13. Ventilació il·luminació
Queden regulats segons l'article 85.

14. Celoberts
Queden regulats segons l'article 87 i es descomptaran pel càlcul del sostre edificable.

15. Patis de ventilació
Queden regulats segons l'article 88 i es descomptaran pel càlcul del sostre edificable.


Art.366.3 de la Unitat d'Actuació núm.15.- CONDICIONS D'ÚS

S'admet els usos establerts per la subzona clau 12.2.

-L'ús d'habitatge plurifamiliar (s'admet la ubicació d'habitatges a la planta baixa sempre que es garanteixi el compliment de la previsió de places d'aparcament dins la mateixa finca)

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 7.3-garatges,7.4-tallers de reparació i estacions de servei (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat