Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 22. Capítol Únic

Art. 368.1 de la Unitat d'Actuació núm.17.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats en la part sud i ponent de l'illa definida pels carrers de General Cortijo, R. Soler, Duc de la Victòria i d'Amàlia Soler.

Condicions generals UA17:
· La superfície de la unitat és de 3.589 m2.
· El sostre edificable màxim serà de 7.178 m2.
· L'ús de comerç s'ha de localitzar a la planta baixa.
· El nombre màxim de vivendes serà 71.


Art. 368.2 de la Unitat d'Actuació núm.17.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 11.2 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat. 


Art. 368.3 de la Unitat d'Actuació núm.17.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) S'aplica el sistema d'ordenació de l'edificació segons alineació de vial.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 16 m. equivalents a planta baixa i 4 plantes pis, en el cos central paral·lel al carrer de Gral. Cortijo (retardat 4 m.) de les façanes d'aquella directriu. La resta de l'alçada serà de B 3.

c) Es deixaran un pas de 5 m. per accés al pati lliure d'illa, des del carrer G. Cortijo, en el lloc indicat en el plànol.

d) S'admetrà soterrani fins a 2 plantes adscrites a l'ús d'aparcament. La superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.


Art. 368.4 de la Unitat d'Actuació núm.17.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.2.

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.

-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.3-garatges,7.6-obtenció o transformació de béns (en la 1ª. Categoria), 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat