Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 23. Capítol Únic

Art. 375.1 de la Unitat d'Actuació núm.24.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats en el sector Nord-Llevant, a la cintura de la muralla, concretament al carrer Sant Jordi i a la Plaça Milà i Fontanals.

Condicions globals UA24:
La superfície de la unitat és de 1.440 m2.


Art. 375.2 de la Unitat d'Actuació núm.24.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 11/1 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.


Art. 375.3 de la Unitat d'Actuació núm.24.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) L'alçada màxima de l'edificació serà de 13 m., equivalents a planta baixa i 3 plantes pis, excepte a la cantonada, on l'alçada serà de 17 m. i B 4.


Art. 375.4 de la Unitat d'Actuació núm.24.- CONDICIONS D'ÚS

a) S'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11/1: 

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.
-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.4-tallers de reparació i estacions de servei,7.6-obtenció o transformació de béns tots en la 1ª. Categoria, 7.3-garatges en la 2a. categoria, 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu (excepte discoteques), 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat