Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 24. Capítol Únic

Art. 379.1 de la Unitat d'Actuació núm.28.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà situats en una franja de 50 m. contigua al carrer Eugeni dOrs, entre el perímetre assenyalat amb les claus 11/1 i el sector “Via de Ponent”.


Art. 379.2 de la Unitat d'Actuació núm.28.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 11.2 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta unitat.

b) L'ús comercial i similar es localitzarà a la planta baixa.


Art. 379.3 de la Unitat d'Actuació núm.28.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

a) Es podrà optar entre el sistema d'ordenació de l'edificació segons alineació de vial i el d'edificació aïllada.

b) L'alçada màxima de l'edificació serà de 13 m., equivalent a planta baixa i 3 plantes pis.

c) S'admetrà una planta soterrani adscrita a l'ús d'aparcament. La superfície ocupada en planta no podrà sortir de la projecció vertical de l'edifici.


Art. 379.4 de la Unitat d'Actuació núm.28.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els usos establerts per les subzones clau 11.1 

-L'ús d'habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar.
-També els definits amb la numeració (segons els criteris establerts a l'art.117 del Pla d'Ordenació Urbanística): 2-hoteler,3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina,6-magatzems, industrial 7.1-magatzems stockage, 7.2-materials per la construcció, 7.4-tallers de reparació i estacions de servei,7.6-obtenció o transformació de béns tots en la 1ª. Categoria, 7.3-garatges en la 2a. categoria, 9-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13.1-recreatiu (excepte discoteques), 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment.

Accessibilitat