Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 25. Capítol Únic

Art. 1 corresponent a la modificació puntual del PGOU en els terrenys de l'antiga seu del Celler Cooperatiu.

- FINCA URBANA:


En aquest àmbit objecte de la modificació es mantenen els paràmetres específics, les condicions d'ús i les condicions d'edificació de la subzona de trama en colmatació d'intervenció difusa, clau 11/1. En el plànol C2c s'estableix el gàlib màxim de l'edificació per a les noves edificacions, essent preceptiva la solució de coberta plana. Per damunt de l'alçada màxima només es permetrà els elements especificats en l'art. 92.3 del POUM, referents a cambres d'aire, baranes, elements tècnis d'instal.lacions i acabaments de l'edifcació.

-En el carrer Bisbe Morgades:
Es modifica l'alçada reguladora que passa a ser de PB II a PB III, tal i com es descriu al plànol C2c. La fondària edificable passa de 18m a 20 m.

-Zona interior d'illa:
En aquelles parcel.les que compleixin els mínims per permetre soterranis amb ús d'aparcament, s'admetrà que ocupi a nivell de soterrani el pati lliure interior, sempre que la seva coberta tingui un tractament d'espai lliure.

(aquesta modificació puntual de la finca urbana suposa un augment d'edificabilitat respecte la normativa anterior de 1.682m2, és a dir, un increment de densitat del sector de 17 habitatges). 


Art.2 corresponent a la modificació puntual del PGOU en els terrenys de l'antiga seu del Celler Cooperatiu.

-TERRENYS DE LA MUNTANYA DE ST. PAU


Es realitza les cessions dins una zona declarada d'interés arqueològic situada en el sector "Muntanya de St.Pau", sector classificat com a sòl urbanitzable no programanat. Atès l'interés de l'Ajuntament de construir un espai públic cultural i d'oci, es preten requalificar aquesta zona com a Espais Lliures - Sistemes Generals, per tal d'assegurar l'ús de Parc previst a la memòria del Pla General com a ús predominant de la muntanya de St. Pau, així com la seva transformació en sòl públic. La superfície de terrenys cedida és de 3,254 Ha.

Accessibilitat