Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 30. Capítol Únic

Art. 371.1 de la Unitat d'Actuació núm.20.- DEFINICIÓ

Comprèn els terrenys de sòl urbà industrial situats entre el camí de Melió, la carretera N-340 i la riera de l'Adoberia.

Condicions generals UA20:
· La superfície de la Unitat d'Actuació és de 44.223 m2
· El sostre edificable màxim serà de 44.223 m2.


Art. 371.2 de la Unitat d'actuació núm.20.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ

a) S'aplica la regulació de la subzona clau 14.1 en tots els aspectes no contemplats per les determinacions específiques i expresses d'aquesta Unitat.

b) La parcel·la mínima serà de 400 m2.


Art. 371.3 de la Unitat d'Actuació núm.20.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

Les condicions d'edificació seran les de la subzona clau 14.1 (segons art.344 del Pla General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 2-II-87).


Art. 371.4 de la Unitat d'Actuació núm.20.- CONDICIONS D'ÚS

S'admetran els usos establerts per a la subzona clau 14.1: (segons art.345 del Pla General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 2-II-87)

S'admeten els següents usos:

-Industrial tipus magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, indústries de materials per a la construcció, garatges, tallers de reparació i estacions de servei, agències de transport i indústries d'obtenció, transformació i transport de béns, en les categories 1ª i 2ª. També en la categoria 3ª només per la indústria vitivinícola.

-També els usos de bar, restaurants i similars, comercial, oficina, magatzems, industrial, vitivinícola i agrícola en general, sanitari-assistencial (tractament i allotjament de malalts) educatiu, socio-cultural, religiós, recreatiu, discoteques, esportiu, administratiu i d'abastiment.

-L'ús de vivenda s'admetrà en nombre màxim de dos per parcel.la industrial i sempre que la superfície del solar sigui superor a 500 m2. Quan la superfície sigui entre 200m2 i 500 m2., s'admetrà una sola vivenda. Aquestes vivendes seran vinculades a la indústria.

Accessibilitat