Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 31. Capítol Únic

TIGSA.- segons POUM clau 16.2/7


S'apliquen els criteris de la clau 14/2 del PGOU80 modificat a tal efecte el 15 de juliol de 1998.


Art. 346.- DEFINICIÓ

Comprèn el sòl urbà ocupat exlusivament per a usos industrials o activitats lligades al procés industrial. Aquesta subzona es subdivideix en tres sectors urbans:

a)al voltant de la carretera de Barcelona (N-340) i al sud del ferrocarril i en el sector anomenat d'en Melió
b)al voltant de la mateixa carretera nacional a la sortida cap a Tarragona 
c)terrenys de TIGSA al KM 9.800 de la carretera de Vilafranca a Sant Sadurní d'Anoia.


Art. 374.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

S'apliquen els criteris de la clau 14/2

1. El sistema d'ordenació serà el d'edificació aïllada. 

2. L'edificació s'haurà de separar respecte dels límits de la parcel·la:
- Del carrer s'haurà de separar 10 m.
- De la resta de límits de la parcel·la s'haurà de separar 5 m. 

3. La separació dels veïns solament podrà ésser edificada en un 10% de la superfície edificable per construccions auxiliars. de manera que quedi assegurat de forma permanent l'accés per bombers. 

4. La intensitat màxima neta d'edificació de la parcel·la serà d'1 m2s/m2t.
El volum màxim edificable de la parcel·la serà de 4 m3/m2. 

5. La parcel·la mínima serà única corresponent a la totalitat de la parcel·la sobre la que s'actua. La façana mínima de 20 m. 

6. L'ocupació màxima de l'edificació serà del 60% de la parcel·la. 

7. L'alçada màxima edificable es fixa en 10 m., equivalents a planta baixa i dues plantes pis. Aquesta alçada es pot superar en el 10% del solar fins un límit de 20 m., de forma que no sobrepassi la línia definida per un pla inclinat a 45º respecte l'horitzontal traçada per la línia del pla de façana situat a l'alçada de 10 m. 

8. L'alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 4 m. 

9. Es permeten els cossos sortints en la façana principal fins a 1,50 m. de vol.


Art. 348.- CONDICIONS D'ÚS

S'admeten els següents usos:

- Ús industrial tipus 7.1-magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, 7.2-indústries de materials per a la construcció, 7.3-garatges, 7.4-tallers de reparació i de les estacions de servei, 7.5-agències de transport i 7.6-indústries d'obtenció, transformació, i transport de béns.

- També els usos com 3-bar (i similars), 4-comercial, 5-oficines, 6-magatzem, 8-industrial, vitivinícola i agrícola en general, 9.1-ús sanitariassistencial corresponent al tractament o allotjament de malats, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 14-esportiu, 15-administratiu i 16-abastiment.

- L'ús de vivenda s'admetrà en un nombre màxim de dues per parcel·la industrial.

Accessibilitat