Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 32. Capítol Únic

Clau 14/2.R segons POUM

Art.247.B) del POUM.- Condicions específiques de la zona 14.2.R:


Es delimita un PAU9 amb l'objectiu de fer efectiva la cessió d'espais lliures delimitats en la fitxa corresponent, en la qual es determinen les dondicons per al seu desenvolupament a partir dels següents paràmetres d'ordenació:

-L'índex d'edificabilitat bruta serà d'1m2s/m2s

-El sostre edificable màxim serà 10.683m2 

-El sistema d'edificació serà el d'edificació aïllada

-Les distàncies als límits de parcel·la queden definides de la següent manera: 

Parcel·la A:
Es mantindran les distàncies definides per les alineacions tant en la Carretera de Moja com en el Camí de Rocallisa, és a dir, 12,42 mi 4,42 m respectivament. En el seu límit lateral es podrà ocupar fins al límit de parcel·la.
Parcel·la B:
Les distàncies a vials es mantindran les definides per la prolongació de les alineacions de l'edificació de la parcel·la A. El límit lateral amb la parcel·la C s'estableix en 4,74 m, permetent-se ocupar per l'altre costat fins al límit amb la parcel·la A.
Parcel·la C:
Les distàncies a vials es mantindran com a les parcel·les A i B, mentre que les distàncies laterals quedaran establertes en 4,90ml.
Parcel·la D:
La distància a la Carretera de Moja queda definida per l'alineació de l'edificació existent a la parcel·la, mentre que la distància al camí de Rocallisa s'estableix en 10,90 m. La distància al límit amb la parcel·la C s'estableix en 4,35 ml, permetent-se ocupar per l'altre costat fins al límit de la parcel·la.

Tots aquests paràmetres es defineixen gràficament en el plànol C2 


Art.248 del POUM.- Condicions d'ús

S'admeten els usos previstos en la subzona clau 14/2:

-L'ús industrial tipus 7.1 (magatzems), 7.2 (indústries materials per a la construcció), 7.3(garatges), 7.4 (tallers de reparació i estacions de servei), 7.5 (agències de transport), 7.6(indústries d'obtenció, transformació i transport de béns), en les categories 1a, 2a. i 3a.

-També els definits amb la numeració: 3-bar o restaurant,4-comercial,5-oficina, 9.1-sanitari assistencial, 10-educatiu, 11-socio-cultural, 12-religiós, 13-recreatiu, 14-esportiu, 15-administratiu, i 16-abastiment. 

Accessibilitat